Wydawca treści Wydawca treści

Strefa Zanocuj w lesie - „Grzybowa Góra"

Strefa Zanocuj w lesie - „Grzybowa Góra”

Nadleśnictwo Lubin wyznaczyło specjalne obszary leśne o powierzchni ponad 1800 hektarów, gdzie miłośnicy bushcraftu i survivalu mogą uprawiać swoje hobby bez obaw o naruszenie ustawy o lasach.

Wyznaczona przez Nadleśnictwo Lubin strefa o nazwie „Grzybowa Góra”, to obszar przeznaczony dla miłośników bushcraftu i surwiwalu, ale też po prostu ludzi którzy chcą przenocować w lesie "na dziko" bez specjalnej infrastruktury.

Lokalizacja widoczna jest również na mapie [ link1 ] oraz z poziomu aplikacji Mbdl [link2] (android) lub [link3] iPhone, z menu wybierz – mapy BDL – mapa zagospodarowania turystycznego.

Zanim udasz się na wyprawę zapoznaj się z:

 1. regulaminem korzystania z obszaru [link do regulaminu]
 2. informacjami, gdzie wyznaczone są miejsca do rozpalenia ogniska i czy te są zaopatrywane w drewno i na jakich zasadach można z niego korzystać. Jeśli nie, należy drewno przynieść ze sobą
  1. Park wiejski w miejscowości Koźlice – obiekt ogólnodostępny w zarządzie gminy Rudna. Na terenie parku znajdują się wiaty warz ze stołami i ławkami, wyznaczone jest miejsce do rozpalenia ogniska. Zasady korzystania z obiektu określone są w regulaminie obiektu. Nie zapewniamy opału na ognisko.
  2. Tern rekreacyjny przy lotnisku w Lubinie – obiekt ogólnodostępny w zarządzie  miasta Lubin. Na terenie obiektu dostępne są niestrzeżone miejsca parkingowe dla pojazdów oraz wyznaczone miejsca do rozpalenia ognisk. Zasady korzystania z obiektu określone są w regulaminie obiektu. Nie zapewniamy opału na ognisko.
 3. mapą okresowego zakazu wstępu do lasu [link4]   Przed  wyjściem do lasu, sprawdź, czy obszar nie znajduje się na obszarze objętym zakazem
 4. zasadami bezpiecznego korzystania z lasu [link5]     
 5. z informacjami, gdzie mogą być prowadzone prace gospodarcze, miejsca te oznaczone są w terenie żółtymi tablicami „Zakaz wstępu” z podaniem przyczyny. Na powierzchnie te obowiązuje zakaz wstępu
 6. w okresie jesiennym i zimowym z terminami polowań zbiorowych, które koła łowieckie mają obowiązek podawać do wiadomości gmin. Na obszar na którym odbywa się polowanie, obowiązuje zakaz wstępu! 
  1. terminy polowań zbiorowych [link6],
 7. Jeśli Twój nocleg przewiduje więcej niż 2 noce lub/i więcej niż 9 osób w jednym miejscu musisz wypełnić formularz zgłoszenia noclegów i uzyskać zgodę nadleśnictwa. Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie formularza [link do formularza] oraz przesłanie go na adres [lubin@wroclaw.lasy.gov.pl] nie później niż 2 dni robocze od planowanego noclegu. Pozytywna odpowiedź mailowa z nadleśnictwa jest wyrażeniem zgody na zaplanowane noclegi.

Kontakt do koordynatora programu w nadleśnictwie: Norbert Wende tel.: 76 841 23 00

 

 Nadleśnictwo Lubin przystąpiło do Programu „Zanocuj w lesie”, który powstał w ramach kontynuacji założeń zawartych w ogólnopolskim pilotażu udostępnienia obszarów leśnych celem uprawiania aktywności typu bushcraft i surwiwal. Po ponad rocznym okresie trwania pilotażu, ankietowaniu osób korzystających z obszarów pilotażowych, zarządców terenu, rozmowach ze środowiskiem bushcraftowym i surwiwalowym wykiełkował pomysł przekształcenia pilotażu w stały program pn. „Zanocuj w lesie”.

"Zachęcamy do wyrażenia swojej opinii na temat funkcjonowania Programu "Zanocuj w lesie" w anonimowej ankiecie. Dzięki Twojej opinii będziemy mogli dostosować naszą ofertę do oczekiwań odbiorców.Dziękujemy za poświęcony czas.

Ankieta ewaluacyjna Programu "Zanocuj w lesie"

 


NABÓR WEWNĘTRZNY NA STANOWISKO ds. finansowo księgowych

NADLEŚNICZY NADLEŚNICTWA LUBIN OGŁASZA NABÓR WEWNĘTRZNY NA STANOWISKO ds. finansowo księgowych


1. Organizator naboru
Nadleśnictwo Lubin
ul. Spółdzielcza 18, 59-300 Lubin
Tel. 76 841-23-00, CISCO 1314100
e-mail: lubin@wroclaw.lasy.gov.pl


2. Tryb prowadzenia naboru
Nabór prowadzony jest w oparciu o Zarządzenie nr 14/2020 z dnia 7.07.2020 r. Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska pracy w biurze i jednostkach organizacyjnych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu.


3. Adresaci naboru
W naborze wewnętrznym mogą uczestniczyć wyłącznie pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę w jednostkach Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe w dniu podpisania ogłoszenia o naborze.


4. Określenie stanowiska pracy

Stanowisko ds. finansowo księgowych
Nadleśnictwo Lubin


5. Opis niektórych czynności wykonywanych na stanowisku – zakres ważniejszych
zadań:
1) kontrola prawidłowości, kompletności i terminowości oraz formalno rachunkowa dokumentów księgowych,
2) prowadzenie ewidencji przychodu i rozchodu materiałów drzewnych i niedrzewnych,
3) prowadzenie ewidencji materiału sadzeniowego i użytków ubocznych,
4) przeprowadzanie transferów z i do rejestratorów leśniczych oraz rozliczanie historii pracy,
5) czuwanie nad realnością i dokonywanie uzgodnień sald,
6) przygotowywanie i rozliczanie inwentaryzacji,
7) wystawianie faktur VAT i faktur korygujących,
8) prowadzenie sprzedaży detalicznej,
9) naliczanie rekompensat, odsetek oraz systematyczne monitorowanie należności wraz z prowadzeniem windykacji,
10) księgowanie faktur magazynowych, prowadzenie gospodarki materiałowej (przyjęcie i rozchód magazynowy),
11) prowadzenie spraw związanych z darowiznami.


6. Wymagania obligatoryjne (podstawowe)
1) wykształcenie wyższe - preferowany kierunek studiów: finanse i rachunkowość
2) doświadczenie zawodowe – 3 lata w księgowości (preferowane w LP)
3) znajomość przepisów ustawy o rachunkowości
4) znajomość przepisów z zakresu podatku VAT oraz PDOP
5) znajomość obsługi podstawowych programów komputerowych pakietu biurowego MS Office (Word, Excel, Outlook).


7. Wymagania dodatkowe (preferowanie)
1) doświadczenie w pracy w jednostce organizacyjnej Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe,
2) znajomość Systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją,
3) umiejętność obsługi Systemu Informatycznego Lasów Państwowych,
4) prawo jazdy kat. B i możliwość wykorzystania samochodu prywatnego do celów służbowych.

8. Oczekiwania wobec kandydata
1) umiejętność pracy w zespole,
2) samodzielność, komunikatywność, odpowiedzialność,
3) bardzo dobra organizacja własnej pracy,
4) dyspozycyjność,
5) sumienność i rzetelność,
6) chęć samodoskonalenia i pogłębiania wiedzy.


9. Wymagane dokumenty
1) list motywacyjny wraz z danymi kontaktowymi,
2) życiorys (CV),
3) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
4) kwestionariusz osobowy kandydata na pracownika (wg wzoru określonego w załączniku nr 1),
5) klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w Nadleśnictwie Lubin (wg wzoru określonego w załączniku nr 2),


10. Warunki zatrudnienia
1) miejsce wykonywania pracy – biuro Nadleśnictwa Lubin ul. Spółdzielcza 18, 59-300 Lubin;
2) umowa o pracę na czas określony do 31.01.2025 r. z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony;
3) wynagrodzenie i inne świadczenia pracownicze określone w Ponadzakładowym Układzie Zbiorowym Pracy dla Pracowników Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe z dnia 29.01.1998 r. ze zmianami,
4) możliwość rozwoju zawodowego,
5) świadczenia socjalne i dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne,
6) przewidywana data zatrudnienia – maj 2024 r.


11. Termin i miejsce składania ofert
Wymagane dokumenty należy składać w terminie do dnia 19.04.2024 r. do godz. 15.00 w jeden z następujących sposobów:
1) osobiście w zamkniętej kopercie w sekretariacie Nadleśnictwa Lubin w Lubinie ul. Spółdzielcza 18, 59-300 Lubin (sekretariat czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00)
2) pocztą tradycyjną na adres:
Nadleśnictwo Lubin
ul. Spółdzielcza 18
59-300 Lubin
3) elektronicznie na adres: lubin@wroclaw.lasy.gov.pl
Każda forma przesłania ofert powinna być opatrzona dopiskiem:
„Dokumenty aplikacyjne na stanowisko ds. finansowo księgowych”.
W przypadku przesłania dokumentów pocztą decyduje data wpływu dokumentów do Nadleśnictwa. Dokumenty, które wpłyną do Nadleśnictwa po terminie wskazanym jak wyżej nie będą przyjęte do postępowania rekrutacyjnego i bez otwierania koperty
zostaną odesłane na adres korespondencyjny kandydata/kandydatki.


12. Zasady przeprowadzania procedury rekrutacji:
Proces rekrutacji prowadzić będzie Komisja rekrutacyjna powołana przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Lubin.
Rekrutacja będzie prowadzona w dwóch etapach:
- Etap I – weryfikacja otrzymanych dokumentów pod względem formalnym i merytorycznym,
- Etap II – rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami; powiadomienie telefoniczne lub pocztą elektroniczną uczestników procesu rekrutacyjnego o wynikach.
11. Informacje dodatkowe
1) Po zakończeniu procedury naboru, komisyjnie niszczone są wszystkie dokumenty przesłane przez kandydatów za wyjątkiem dokumentów kandydata wyłonionego w konkursie.
2) Nadleśniczy Nadleśnictwa Lubin zastrzega sobie możliwość unieważnienia naboru na każdym etapie bez podania przyczyny.
3) Nadleśnictwo nie zwraca kandydatom kosztów związanych z rekrutacją.
4) Osobą upoważnioną do udzielania informacji w sprawie naboru jest St. Specjalista ds. pracowniczych Agnieszka Hanula tel. 76 841-23-00 wew. 131, tel. CISCO 1314131.

Załączniki:
1) kwestionariusz osobowy kandydata na pracownika
2) klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy


Debata publiczna nad projektem planu urządzenia lasu 03.04.2024

Informacja o rozpoczęciu debaty publicznej do projektu planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Lubin

Realizując postanowienia ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wprowadzającej obowiązek przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla planów urządzenia lasu oraz działając na podstawie zapisów Zarządzenia nr 116 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 14 grudnia 2023 w sprawie Instrukcji urządzania lasu, informujemy o rozpoczęciu debaty publicznej do projektu planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Lubin, której pierwszym elementem jest przedstawienie oraz uzupełnienie założeń do projektu planu urządzenia lasu.

Celem przedstawienia oraz uzupełnienia wyżej wymienionych założeń przewiduje się zwołanie narady urządzeniowej (NU), w sali konferencyjnej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu przy ulicy Grunwaldzkiej 90, w dniu 03 kwietnia 2024 roku o godzinie 10:00.

W obradach może wziąć udział każdy.

W obradach NU będzie można również uczestniczyć zdalnie, poprzez wideokonferencję. Osoby zainteresowane uczestnictwem w NU w tym trybie proszone są o przekazanie swojego imienia i nazwiska, adresu mailowego, nazwy instytucji jaką reprezentują, na adres kamil.blonski@wroclaw.lasy.gov.pl w terminie do 02 kwietnia 2024 roku. Powyższe dane zostaną wykorzystane do sporządzenia listy uczestników NU, natomiast na wskazane adresy mailowe zostanie odpowiednio wcześniej przesłany link do wideokonferencji.


Zaproszenie do składania ofert

Nadleśnictwo Lubin zaprasza do składania ofert na wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Lubin w roku 2024 - przetarg II.

Zamówienie wraz z dokumentacją jest dostępne na portalu e-Zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-eaeb28ec-a003-11ee-953e-c2ea26915e21

OFERTA „MATERIAŁY Z DEMONTAŻU OGRODZEŃ UPRAW LEŚNYCH – PRZETARG III 2023”.

Nadleśnictwo Lubin ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na zadanie: „Materiały z demontażu ogrodzeń upraw leśnych – Przetarg III 2023”.

Zn. spr.: ZZ.7331.5.2023.

 1. Opis.

Oferujemy materiały z demontażu ogrodzeń, wg specyfikacji określonej w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Opis szczegółowy:

Grodzenie składa się z siatki leśnej (waga rolki 50 mb – ok. 30 kg), rozpiętej na słupkach co ok. 4 mb, słupki najczęściej dębowe, dodatkowo ogrodzenie może być wzmocnione żerdziami sosnowymi.

Grodzenie może składać się z kilku mniejszych (tzw. gniazda).

Wykonujący zadanie we własnym zakresie demontuje, wskazane przez Nadleśnictwo Lubin, ogrodzenie uprawy leśnej. Materiał pochodzący z rozbiórki: siatka, słupki, żerdzie, staje się własnością wykonującego demontaż.

Do obowiązków pozyskującego materiał z demontażu rozgrodzeń, wyłonionego w drodze niniejszego przetargu, należy w szczególności:

Opłacenie kwoty zadeklarowanej w ofercie za pozyskane materiały (bezpośrednio po rozstrzygnięciu przetargu).

Wywiezienia pozyskanych materiałów z lasu do 31grudnia 2024 r.

Prowadzenie rozbiórki w sposób zaaprobowany przez Nadleśnictwo, tak aby nie spowodować szkód w środowisku.

Warunki szczegółowe zawiera wzór umowy, stanowiący zał. nr 2 do ogłoszenia.

 1. Oferta – sporządzanie, kryteria wyboru.

Każdy oferent może złożyć ofertę na dowolną ilość pakietów (grodzeń), na formularzu załączonym do niniejszego ogłoszenia (zał. nr 3), wypełniając go w sposób czytelny.

Cena wywoławcza za materiały ze 100 m ogrodzenia wynosi 10,00 zł netto (12,30 zł z VAT), wygrywa oferent, który zaproponuje najwyższą cenę.

Oferty należy składać w sekretariacie Nadleśnictwa Lubin do dnia 5 stycznia 2024., w zamkniętych kopertach, z dopiskiem :                                                                                                  „Oferta – materiały z demontażu ogrodzeń upraw leśnych – Przetarg III 2023”.

Koperta powinna być również opatrzona nazwą(ami) i adresem(ami) wykonawcy(ów).

Koperta ( opakowanie ) zawierająca ofertę powinna być zamknięta i zabezpieczona przed otwarciem, bez uszkodzenia, gwarantująca zachowanie poufności jej treści do czasu otwarcia.

Dokumenty sporządzone przez oferenta powinny być podpisane przez osobę(y) uprawnioną(e).

Nadleśnictwo Lubin poinformuje zainteresowane osoby telefonicznie o wynikach przetargu.

Nadleśnictwo ma prawo unieważnić postępowanie na każdym etapie bez podania przyczyn.

Informacji szczegółowych udziela Norbert Wende – nr tel. 697 905 119.

 

 

Nadleśniczy

Marek Nieruchalski


OGŁOSZENIE NADLEŚNICZEGO NADLEŚNICTWA LUBIN O NABORZE ZEWNĘTRZNYM na stanowisko Stażysty w Dziale Finansowo – Księgowym

OGŁOSZENIE
NADLEŚNICZEGO NADLEŚNICTWA LUBIN
O NABORZE ZEWNĘTRZNYM
na stanowisko Stażysty
w Dziale Finansowo – Księgowym

 


Ogłoszenie o pracę skierowane jest do absolwentów chętnych na odbycie stażu w Nadleśnictwie Lubin. Przez absolwenta należy rozumieć osobę, która ukończyła szkołę w ciągu ostatnich 24 miesięcy.
Celem stażu jest adaptacja społeczna i zawodowa absolwentów w Lasach Państwowych. Stażysta zapoznaje się z zadaniami nadleśnictwa, a w szczególności działu Finansowo Księgowego. W fazie początkowej stażu wykonuje prace pod nadzorem (niesamodzielnie), a w dalszych fazach powierza się stażyście zadania do samodzielnego wykonywania.

 

1. Organizator naboru
Nadleśnictwo Lubin
ul. Spółdzielcza 18, 59-300 Lubin
Tel. 76 841-23-00
e-mail: lubin@wroclaw.lasy.gov.pl

2. Określenie stanowiska
Stażysta w Dziale Finansowo Księgowym

3. Ogólny opis programu stażu
1. przestrzeganie i stosowanie się - po zapoznaniu się z ich treścią - do obowiązujących lub wprowadzanych uregulowań wewnętrznych (regulaminów, zarządzeń, wytycznych, zasad) w nadleśnictwie oraz w PGL LP;
2. prowadzenie ewidencji materiałów magazynowych w module GT (przychody i rozchody) - Magazyn Główny, Magazyn Szkółki i Magazyny;
3. sporządzanie w module „GT” dokumentów obrotu magazynowego;
4. prowadzenie ewidencji oraz sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym faktur VAT i rachunków oraz delegacji i zaliczek, zgodnie z zasadami rachunkowości;
5. prowadzenie obsługi transferów z rejestratora leśniczego;
6. sporządzanie i kontrolowanie dokumentacji dotyczącej sprzedaży drewna w zakresie zgodności z zawartymi umowami i cennikiem na drewno:
a) faktur VAT (drewno, zaliczki),
b) zestawień na podstawie paragonów,
c) asygnat,
d) not księgowych z tyt. kar umownych,
7. naliczanie odsetek za zwłokę w płatnościach za sprzedaż drewna;
8. rozliczanie inwentaryzacji: drewna, środków trwałych i wyposażenia nie zaliczanego do środków trwałych;
9. dekretowanie dowodów księgowych zgodnie z zasadami rachunkowości oraz zasadami (polityką) rachunkowości w PGL LP i Planem Kont z Komentarzem PGL;
10. wprowadzanie do SILP w module „FK” - prawidłowo opisanych i zadekretowanych dowodów zewnętrznych dokumentujących operacje gospodarcze, faktur VAT i rachunków (w tym rachunków uproszczonych RU);
11. prowadzenie spraw dot. podatku VAT wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, w zakresie dotyczącym nadleśnictwa jako płatnika podatku VAT, przygotowywanie danych z powierzonego zakresu do analiz, planów, sprawozdań i bilansu;
12. prawidłowe przechowywanie i przygotowanie do archiwum dokumentów i akt dotyczących stanowiska pracy, zgodnie z obowiązującą Instrukcją kancelaryjną i Rzeczowym wykazem akt dla PGL LP;
13. kontrola pod względem formalno-rachunkowym dokumentów;
14. przestrzegania ustalonego w Nadleśnictwie obiegu dokumentów;

15. kontrola odpłatności odbiorców za drewno.

 

4. Wymagania obligatoryjne (podstawowe)
Wykształcenie co najmniej średnie w zakresie ekonomii lub rachunkowości
5. Wymagania dodatkowe (preferowanie)
Znajomość obsługi podstawowych programów komputerowych pakietu biurowego MS Office (Word, Excel, Outlook)
6. Oczekiwania wobec kandydata
1) umiejętność pracy w zespole;
2) umiejętności analityczne;
3) samodzielność, komunikatywność, odpowiedzialność;
4) sumienność i rzetelność;
5) chęć samodoskonalenia i pogłębiania wiedzy.
7. Wymagane dokumenty
1) list motywacyjny wraz z danymi kontaktowymi;
2) życiorys (CV);
3) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
4) kwestionariusz osobowy kandydata na pracownika (wg wzoru określonego w załączniku nr 1);
5) klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy (wg wzoru określonego w załączniku nr 2).
8. Warunki zatrudnienia
1) miejsce wykonywania pracy – biuro Nadleśnictwa Lubin ul. Spółdzielcza 18, 59-300 Lubin;
2) umowa o pracę na czas określony 1 roku;
3) zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy (od godz. 7.00 do godz. 15.00);
4) możliwość rozwoju zawodowego;
5) świadczenia socjalne i dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne;

6) przywileje pracownicze wynikające z Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników PGL LP.

 

9.Termin i miejsce składania ofert
Wymagane dokumenty należy składać w terminie do dnia 22.12.2023 r. do godz. 15.00:
1) osobiście w zamkniętej kopercie w sekretariacie Nadleśnictwa Lubin w Lubinie ul. Spółdzielcza 18, 59-300 Lubin (sekretariat czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00), lub
2) pocztą tradycyjną na adres:
Nadleśnictwo Lubin
ul. Spółdzielcza 18
59-300 Lubin, lub
3) elektronicznie na adres: lubin@wroclaw.lasy.gov.pl
Każda forma przesłania ofert powinna być opatrzona dopiskiem:
„Dokumenty aplikacyjne na stanowisko Stażysty”.

W przypadku przesłania dokumentów pocztą decyduje data wpływu dokumentów do Nadleśnictwa. Dokumenty, które wpłyną do Nadleśnictwa po terminie wskazanym jak wyżej nie będą przyjęte do postępowania rekrutacyjnego i bez otwierania koperty zostaną odesłane na adres korespondencyjny kandydata/kandydatki.

10. Zasady przeprowadzania procedury rekrutacji:
Proces rekrutacji prowadzić będzie Komisja rekrutacyjna powołana przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Lubin.
Rekrutacja będzie prowadzona w dwóch etapach:
- Etap I – weryfikacja otrzymanych dokumentów pod względem formalnym i merytorycznym,
- Etap II – rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami; powiadomienie telefoniczne lub pocztą elektroniczną uczestników procesu rekrutacyjnego o wynikach,

11. Informacje dodatkowe
1) Po zakończeniu procedury naboru, komisyjnie niszczone są wszystkie dokumenty przesłane przez kandydatów za wyjątkiem dokumentów kandydata wyłonionego w konkursie.
2) Nadleśniczy Nadleśnictwa Lubin zastrzega sobie możliwość unieważnienia naboru na każdym etapie bez podania przyczyny.
3) Nadleśnictwo nie zwraca kandydatom kosztów związanych z rekrutacją.
4) Osobą upoważnioną do udzielania informacji w sprawie naboru jest St. Specjalista ds. pracowniczych Agnieszka Hanula tel. 76 841-23-00 wew. 131 CISCO 1314131.

 


Zaproszenie do składania ofert

Nadleśnictwo Lubin zaprasza do składania ofert na wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Lubin w roku 2024

Zamówienie wraz z dokumentacją jest dostępne na portalu e-Zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-461723e0-6f37-11ee-a60c-9ec5599dddc1

Zaproszenie do składania ofert - Utrzymanie dróg leśnych oraz dojazdów pożarowych na terenie Nadleśnictwa Lubin w 2023r - przetarg II.

Nadleśnictwo Lubin zaprasza do składania ofert na utrzymanie dróg leśnych oraz dojazdów pożarowych na terenie Nadleśnictwa Lubin w 2023r - przetarg II

Zamówienie wraz z dokumentacją jest dostępne na portalu e-Zamówienia:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a3b72be0-35e4-11ee-9aa3-96d3b4440790


Zaproszenie do składania ofert - zorganizowanie wycieczki turystycznej zagranicznej

Zaproszenie do składania ofert o zamówienie publiczne udzielone
o wartości mniejszej niż kwota 130 000 złotych netto

 

 1. Zamawiający

Nadleśnictwo Lubin

reprezentowane przez Marka Nieruchalskiego – Nadleśniczego

siedziba Nadleśnictwa:

ul. Spółdzielcza 18

59-300 Lubin

NIP 692-000-11-65

tel. 76 841 23 00

e-mail: lubin@wroclaw.lasy.gov.pl

zaprasza do złożenia oferty na:

zorganizowanie wycieczki turystycznej - zagranicznej w kraju europejskim lub kraju do którego wjazd nie wymaga wizy i paszportu z rejonu morza Śródziemnego - Grecja, Chorwacja, Włochy, Malta, Hiszpania, Turcja lub inny o zbliżonym klimacie. Grupa od 10 do 20 osób (w tym osoby dorosłe i dzieci)

Nadleśnictwo Lubin informuje o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty w powyższym postępowaniu. Biorąc pod uwagę kryteria oceny ofert, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Wykonawcy:

DUO-TOUR sp. z o.o.

ul. Armii Krajowej 4

59-300 Lubin,

działający w imieniu GRECOS HOLIDAY sp. z o.o.


Zaproszenie do składania ofert - Budowa kancelarii dwu stanowiskowej Szklary, Obora w Oborze wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Nadleśnictwo Lubin zaprasza do składania ofert na budowę kancelarii dwu stanowiskowej Szklary, Obora w Oborze wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Zamówienie wraz z dokumentacją jest dostępne na portalu e-Zamówienia:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-2dcf4c9f-0147-11ee-9355-06954b8c6cb9


Zaproszenie do składania ofert - budowa budynku kancelarii leśnictwa Dąbrowa wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – przetarg VIII

Nadleśnictwo Lubin zaprasza do składania ofert na budowę budynku kancelarii leśnictwa Dąbrowa wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – przetarg VIII.

Zamówienie wraz z dokumentacją jest dostępne na portalu e-Zamówienia:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a3381694-d52d-11ed-9355-06954b8c6cb9

NADLEŚNICZY NADLEŚNICTWA LUBIN OGŁASZA NABÓR ZEWNĘTRZNY NA STANOWISKO PODLEŚNICZEGO (na czas zastępstwa)

Organizator naboru
Nadleśnictwo Lubin
ul. Spółdzielcza 18, 59-300 Lubin
Tel. 76 841-23-00, CISCO 1314100
e-mail: lubin@wroclaw.lasy.gov.pl

Zaproszenie do składania ofert - organizacja wycieczki w Bieszczady

Zaproszenie do składania ofert o zamówienie publiczne udzielone
o wartości mniejszej niż kwota 130 000 złotych netto

 

 1. Zamawiający

Nadleśnictwo Lubin

reprezentowane przez Marka Nieruchalskiego – Nadleśniczego

siedziba Nadleśnictwa:

ul. Spółdzielcza 18

59-300 Lubin

NIP 692-000-11-65

tel. 76 841 23 00

e-mail: lubin@wroclaw.lasy.gov.pl

 

zaprasza do złożenia oferty na:

 

 1. Przedmiot zamówienia:

Zorganizowanie wycieczki krajowej w Bieszczady

Grupa  do 35 osób w tym dzieci

Termin: od dnia  29.06.2023 r. do dnia 02.07.2023 r. (3 noclegi)

Opis przedmiotu zamówienia:

1.         Wycieczka krajoznawcza w Bieszczady;

2.         Przejazd z Lubina do miejsca zakwaterowania i z powrotem do Lubina

(wyjazd w dniu 29.06.2023 r. ok. godz. 4:00, powrót w dniu 02.07.2023 r. ok. godz. 21:00 w Lubinie), klimatyzowanym autokarem z aktualną polisą ubezpieczenia OC i NW;

3.         Opieka pilota – przewodnika;

4.         Zakwaterowanie całej grupy w jednym obiekcie o standardzie minimum trzy-gwiazdkowym - pokoje 2 lub 3 osobowe, wymagana łazienka w każdym pokoju;

5.         Wyżywienie pełne (3 śniadania, 4 obiady, 3 kolacje w tym 1 uroczysta kolacja z biesiadą);

6.         W programie przewidziane punkty / zwiedzanie:

a) Rejs statkiem po Zalewie Solińskim;

b) Przejazd Bieszczadzką kolejką leśną;

c) Miejsce Wypału Węgla Drzewnego;

d) Traperska Wyprawa - Przejazd Dyliżansem;

e) Skansen – Miasteczko Galicyjskie w Sanoku;

f) Piesza wycieczka na szczyt Tarnicy;

7.         Bilety wstępu do zwiedzanych atrakcji w cenie wycieczki.

8.         Ubezpieczenie KL do 10 000 zł, NNW do 10 000 zł, opłaty parkingowe, wjazdowe, drogowe.

 1. Termin realizacji zamówienia  od 29.06.2023 do 02.07.2023 (3 noclegi)

 

 1. Kryteria oceny i wyboru ofert:
 1. Cena

Cena oferty najtańszej

--------------------------------    x 60 pkt = liczba pkt przyznanych ofercie

Cena oferty ocenianej

 1. Doświadczenie – wymagane doświadczenie zgodnie z poniższą punktacją:

- wykonawca otrzyma 40 pkt za 4 zorganizowane wycieczki krajowe dla grupy minimum 30 osób z ostatnich 2 lat na organizację wycieczki

- wykonawca otrzyma 30 pkt za 3 zorganizowane wycieczki krajowe dla grupy minimum 30 osób z ostatnich 2 lat na organizację wycieczki

- wykonawca otrzyma 20 pkt za 2 zorganizowane wycieczki krajowe dla grupy minimum 30 osób z ostatnich 2 lat na organizację wycieczki

- wykonawca otrzyma 10 pkt za 1 zorganizowaną wycieczkę krajowe dla grupy minimum 30 osób z ostatnich 2 lat na organizację wycieczki

- wykonawca otrzyma 0  pkt za brak referencji/ określonych w ofercie

c) Na potwierdzenie należy przedłożyć wraz z ofertą referencje.

 1. Warunki jakie powinny spełniać Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego (np. posiadanie koncesji, uprawnień, zezwolenia, udzielenie gwarancji):

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki:

 1. Prowadzą działalność turystyczną – biura podróży od minimum 5 lat
 2. Złożyli ofertę na formularzu, który stanowi załącznik nr 1 do zaproszenia do składania ofert.
 3. Zapoznali się z treścią wzoru umowy, który stanowi załącznik nr 2 do zaproszenia do składania ofert.
 4. Opłacają Fundusz Gwarancyjny oraz przedłożą odpowiedni dokument potwierdzający.

 

Załączniki o których mowa powyżej dostępne są na stronie internetowej zamawiającego.

 

 1. Sposób przygotowania oferty: Ofertę należy sporządzić czytelnie w języku polskim, w formie pisemnej, podając nazwę i adres Zamawiającego oraz adnotację:

 

„Oferta na Zorganizowanie wycieczki krajowej w Bieszczady”

Oferta powinna być złożona w wraz z załącznikami.

 

 1. Miejsce i termin złożenia ofert: Ofertę należy złożyć do dnia 05.05.2023 r.,

do godziny 14:00 w sekretariacie Zamawiającego przy ul. Spółdzielczej 18; 59-300 Lubin

 1. Do kontaktów w przedmiotowej sprawie wyznacza się pracownika merytorycznego w osobie: Marek Kuchciak tel. 511 896 136

 

Nadleśniczy Nadleśnictwa Lubin zastrzega sobie możliwość unieważnienia niniejszego postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.                     

 

 

Nadleśnictwo Lubin informuje o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty w powyższym postępowaniu. Biorąc pod uwagę kryteria oceny ofert, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Wykonawcy:

IPO Sp. z o.o. sp.k.

50-121 WROCŁAW

ul. Szewska 75/77

 

Zamawiający – Nadleśnictwo Lubin, działając zgodnie z treścią zaproszenia do składania ofert na organizację wycieczki w Bieszczady informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż 130 000 zł pod tytułem „Organizacja wycieczki w Bieszczady”

                                                             

 


NADLEŚNICZY NADLEŚNICTWA LUBIN OGŁASZA NABÓR WEWNĘTRZNY NA STANOWISKO PODLEŚNICZEGO

Organizator naboru
Nadleśnictwo Lubin
ul. Spółdzielcza 18, 59-300 Lubin
Tel. 76 841-23-00, CISCO 1314100
e-mail: lubin@wroclaw.lasy.gov.pl

Zapytanie sprzątanie budynki administracyjne

Nadleśnictwo Lubin zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 130000 zł

Kompleksowa usługa sprzątania pomieszczeń biurowych Nadleśnictwa Lubin i utrzymania terenów zewnętrznych, składająca się z 4 części:

Część 1 – sprzątanie pomieszczeń biurowych, pomieszczeń sanitarnych i szlaków komunikacyjnych wewnątrz budynków przy ul. Spółdzielczej 18 i 18 a;

Cześć 2 – utrzymanie czystości na zewnątrz budynków (odśnieżanie i odladzanie placu, zamiatanie placu, przycinanie żywopłotu);

Część 3 – utrzymanie terenów zielonych w nadleśnictwie oraz w trzech kancelariach (leśnictw Polkowice, Rudna, Małomice) – koszenie trawników, przycinanie drzew, krzewów i żywopłotów;

Część – okresowo od marca do października – sprzątanie pomieszczeń PAD tj. pomieszczenia biurowego, pomieszczenia sanitarnego i szlaków komunikacyjnych w budynku gospodarczym przy ul. Spółdzielczej 18.

Nadleśnictwo Lubin informuje o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty w powyższym postępowaniu. Biorąc pod uwagę kryteria oceny ofert, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Wykonawcy:

Firma Handlowo Usługowa "KLON" Alicja Czerwieniec

ul. Marii Konopnickiej 1A,

55-095 Długołęka

Szczegółowe informacje zawarte są w dokumencie "Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty" dołączonym w formie załącznika do niniejszego ogłoszenia

 


OFERTA „MATERIAŁY Z DEMONTAŻU OGRODZEŃ UPRAW LEŚNYCH – PRZETARG II 2023”.

OFERTA „Materiały z demontażu ogrodzeń upraw leśnych – przetarg II 2023”.

Nadleśnictwo Lubin ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na zadanie: „Materiały z demontażu ogrodzeń upraw leśnych – Przetarg II 2023”.

Zn. spr.: ZZ.7331.2.2023.

 1. Opis.

Oferujemy materiały z demontażu ogrodzeń, wg specyfikacji określonej w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Opis szczegółowy:

Grodzenie składa się z siatki leśnej (waga rolki 50 mb – ok. 30 kg), rozpiętej na słupkach co ok. 4 mb, słupki najczęściej dębowe, dodatkowo ogrodzenie może być wzmocnione żerdziami sosnowymi.

Grodzenie może składać się z kilku mniejszych (tzw. gniazda).

Wykonujący zadanie we własnym zakresie demontuje, wskazane przez Nadleśnictwo Lubin, ogrodzenie uprawy leśnej. Materiał pochodzący z rozbiórki: siatka, słupki, żerdzie, staje się własnością wykonującego demontaż.

Do obowiązków pozyskującego materiał z demontażu rozgrodzeń, wyłonionego w drodze niniejszego przetargu, należy w szczególności:

Opłacenie kwoty zadeklarowanej w ofercie za pozyskane materiały (bezpośrednio po rozstrzygnięciu przetargu).

Wywiezienia pozyskanych materiałów z lasu do 31grudnia2023 r.

Prowadzenie rozbiórki w sposób zaaprobowany przez Nadleśnictwo, tak aby nie spowodować szkód w środowisku.

Warunki szczegółowe zawiera wzór umowy, stanowiący zał. nr 2 do ogłoszenia.

 1. Oferta – sporządzanie, kryteria wyboru.

Każdy oferent może złożyć ofertę na dowolną ilość pakietów (grodzeń), na formularzu załączonym do niniejszego ogłoszenia (zał. nr 3), wypełniając go w sposób czytelny.

Cena wywoławcza za materiały ze 100 m ogrodzenia wynosi 10,00 zł netto (12,30 zł z VAT), wygrywa oferent, który zaproponuje najwyższą cenę.

Oferty należy składać w sekretariacie Nadleśnictwa Lubin do dnia 7 kwietnia 2023., w zamkniętych kopertach, z dopiskiem : „Oferta – materiały z demontażu ogrodzeń upraw leśnych – Przetarg II 2023”.

Koperta powinna być również opatrzona nazwą(ami) i adresem(ami) wykonawcy(ów).

Koperta ( opakowanie ) zawierająca ofertę powinna być zamknięta i zabezpieczona przed otwarciem, bez uszkodzenia, gwarantująca zachowanie poufności jej treści do czasu otwarcia.

Dokumenty sporządzone przez oferenta powinny być podpisane przez osobę(y) uprawnioną(e).

Nadleśnictwo Lubin poinformuje zainteresowane osoby telefonicznie o wynikach przetargu.

Nadleśnictwo ma prawo unieważnić postępowanie na każdym etapie bez podania przyczyn.

Informacji szczegółowych udziela Norbert Wende – nr tel. 697 905 119.

                                                                                                                                             Nadleśniczy

                                                                                                                       Marek Nieruchalski

 


Ogłoszenie - Konsultacje społeczne w zakresie opracowania Planu Urządzenia Lasu

   

 

OGŁOSZENIE

Konsultacje społeczne w zakresie opracowania Planu Urządzenia Lasu

            Nadleśnictwo Lubin przystępuje do opracowania Planu Urządzenia Lasu na lata 2026-2035, w związku z powyższym zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w procesie konsultacji społecznych przy opracowywaniu planu.

            Osoby, organizacje i instytucje zainteresowane udziałem w konsultacjach prosimy o zgłaszanie swojej woli przy pomocy formularza zgłoszeniowego zamieszczonego poniżej.

            Wypełniony i podpisany formularz należy złożyć osobiście w siedzibie Nadleśnictwa Lubin lub za pomocą przesyłki pocztowej przesłanej na adres:

Nadleśnictwo Lubin

Ul. Spółdzielcza 18

59-300 Lubin

lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP: /pgl_lp_1314/SkrytkaESP

lub za pomocą poczty e-mail na adres: lubin@wroclaw.lasy.gov.pl

w terminie do 17 kwietnia 2023 roku

 

Nadleśniczy


Zaproszenie do składania ofert - budowa budynku kancelarii leśnictwa Dąbrowa wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – przetarg VII

Nadleśnictwo Lubin zaprasza do składania ofert na budowę budynku kancelarii leśnictwa Dąbrowa wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – przetarg VII.

Zamówienie wraz z dokumentacją jest dostępne na portalu e-Zamówienia:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-5d93c143-be87-11ed-8261-62cbbe4d0ca4


Przetarg Nieograniczony na sprzedaż Garaży w Ścinawie

Nadleśnictwo Lubin ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, zlokalizowanej w miejscowości Ścinawa przy ul. Polnej 9A 59-330 Ścinawa , w skład której wchodzą działka o numerze ewidencyjnym 565 obręb 2 Ścinawa zabudowana kompleksem 6 garaży stojących w zwartej zabudowie
o powierzchni gruntu 0,0532 ha, działka objęta księgą wieczystą numer LE1U/00039490/7.

Ogłoszenie i dokumenty niezbędne do przetargu znajdują się w załącznikach.

 


„Budowa kancelarii leśnictwa w miejscowości Naroczyce wraz z instalacją kanalizacji sanitarnej i wewnętrzną instalacją zasilającą w energię elektryczną”

Nadleśnictwo Lubin zaprasza do wzięcia udziału w przetargu w trybie podstawowym dotyczącym Budowa kancelarii leśnictwa w miejscowości Naroczyce wraz z instalacją kanalizacji sanitarnej i wewnętrzną instalacją zasilającą w energię elektryczną” . Przetarg realizowany poprzez portal e-zamówienia 

Ogłoszenie 2022/BZP 00391984/01 z dnia 13 października 2022

Identyfikator postępowania ocds-148610-7914ee90-4484-11ed-8832-4e4740e186ac

 

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału