Wydawca treści Wydawca treści

Maksymalna kwota realizacji zamówienia Kancelaria Dąbrowa przetarg III

Informacja o maksymalnej kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

 

Dotyczy: „Budowy kancelarii potrójnej w Leśnictwie Dąbrowa przetarg III”.

 

                             Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), Nadleśnictwo Lubin informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 812 394,00 zł brutto.


Dotyczy: Budowy kancelarii potrójnej w Leśnictwie Dąbrowa – przetarg III

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Budowa kancelarii 3 stanowiskowej w Leśnictwie Damówka - przetarg III”


Dotyczy: Budowy kancelarii potrójnej w Leśnictwie Dąbrowa – przetarg II

Lubin, dnia  …...07.2021 r.

 

Zn. spr.: SA.270.82.2020

 

 

 

 

 

 

 

                                          ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowy bez negocjacji p.n. „Budowa kancelarii 3 stanowiskowej w  Leśnictwie Damówka – przeatrg II”

Nazwa Zamawiającego:

Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Nadleśnictwo Lubin

siedziba Nadleśnictwa:

ul. Spółdzielcza 18

59-300 Lubin

 

                  Zamawiający działając na podstawie art. 254 ust. 2 oraz art. 255 ust. 1 ustawy z dnia 11 września  2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 z późn. zm.) zawiadamia, że postępowanie o udzieleniu zamówienia kończy się unieważnieniem ponieważ w przedmiotowym postępowaniu nie złożono żadnej oferty.

 


Dotyczy: Budowy kancelarii potrójnej w Leśnictwie Dąbrowa – przetarg II

Informacja o maksymalnej kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

 

Dotyczy: „Budowy kancelarii potrójnej w Leśnictwie Dąbrowa – przetarg II”.

 

                                       Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), Nadleśnictwo Lubin informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 812 394,00 zł brutto.


Pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę użytków rolnych na cele związane z prowadzeniem gospodarki

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

Nadleśnictwo Lubin ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę użytków rolnych na cele związane z prowadzeniem gospodarki rolnej, położonych na terenie Nadleśnictwa, zgodnie z załącznikiem numer 1 do niniejszego ogłoszenia.

 

 1. Pisemne oferty przetargowe (wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia) powinny zawierać następujące informacje:
  1. imię, nazwisko, pełny adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta,
  2. dokładny adres do korespondencji, numer telefonu (nieobowiązkowy) oraz adres e-mail (nieobowiązkowy),
  3. rodzaj użytku z oznaczeniem oddziału i powierzchnią gruntu, który oferent zamierza wydzierżawić - według danych z załącznika nr 1,
  4. proponowana wysokość rocznego czynszu netto, (należy wpisać proponowany czynsz w wierszu odpowiedniej części przetargu).
  5. oświadczenie oferenta, że zapoznał się z przedmiotem przetargu oraz ze wzorem umowy.
 2. Oferty niespełniające powyższych warunków zostaną odrzucone ze względów formalnych.
 3. Umowy dzierżawy są zawierane na czas określony tj na pięć lat od dnia podpisania umowy dzierżawy.
 4. Oferty należy składać na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik
  numer 2, w zapieczętowanej kopercie z adnotacją: "Przetarg na dzierżawę gruntów rolnych Nadleśnictwa Lubin" w sekretariacie Nadleśnictwa lub przesłać pocztą na adres Nadleśnictwo Lubin ul. Spółdzielcza 18, 59-300 Lubin, w terminie do dnia 15.07.2021 roku do godziny 09:00.
 5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu  15.07.2021 roku o godzinie 09:30 w siedzibie Nadleśnictwa Lubin (w świetlicy). Ogłoszenie wyników nastąpi po zakończeniu prac komisji przetargowej.
 6. Nadleśnictwo Lubin zastrzega sobie prawo do:
  1. zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert,
  2. odstąpienia  od przeprowadzenia przetargu przed jego rozpoczęciem,
  3. nie zatwierdzenia wniosku Komisji przetargowej w sprawie rozstrzygnięcia przetargu.
 7. Ofertowy pisemny przetarg nieograniczony uważa się za nierozstrzygnięty jeżeli:
  1. nie wpłynęła żadna oferta,
  2. żaden z oferentów nie zaoferował czynszu w wysokości równej co najmniej wysokości wywoławczej,
  3. komisja odrzuciła wszystkie oferty lub nie wybrała żadnej oferty,
  4. przetarg przeprowadza się także w przypadku, gdy wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.
 8. W ofertowym pisemnym przetargu nieograniczonym Komisja odrzuca ofertę jeżeli:
  1. została złożona po wyznaczonym terminie lub w niewłaściwym miejscu,
  2. nie zawiera danych, o których mowa w pkt. 1 lub zawiera dane niekompletne, nieczytelne lub budzące inne wątpliwości, zaś złożenie wyjaśnień przez oferenta, mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę,
  3. zawiera określenie czynszu w wysokości mniejszej niż wysokość wywoławcza.
 9. O wyniku przetargu Komisja zawiadamia na piśmie uczestników przetargu.
 10. Oferenci, którzy wygrają przetarg na dzierżawę gruntów rolnych, zobowiązani są do podpisania umowy dzierżawy z Nadleśnictwem w terminie do
  21 dni od daty ogłoszenia wyników.
 11. Na wszelkie pytania i wątpliwości udziela odpowiedzi Starszy Specjalista Służby Leśnej – Marcin Furmann pod telefonem (76) 841-23-00 w godzinach i dniach urzędowych od 7:00 do 15:00.
 12. Formularz ofertowy na dzierżawę gruntów rolnych (załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia), projekt umowy dzierżawy (załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia), oraz mapy gospodarcze nadleśnictwa z lokalizacją użytków rolnych według numeracji załącznika nr 1 (załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia) są dostępne na stronie internetowej nadleśnictwa: http://www.wroclaw.lasy.gov.pl/lubin oraz w siedzibie Nadleśnictwa Lubin.


  

Nadleśniczy Nadleśnictwa Lubin

Marek Nieruchalski

 


Cennik

Sprzedaż drewna

Zarządzenie Nadleśniczego Nadleśnictwa Lubin nr 20 z dnia 10.04.2021 r. w sprawie sprzedaży drewna.

Cennik detaliczny sprzedaży drewna obowiązujący od 11.06.2021 r. znajdą Państwo poniżej. Prosimy o kontakt telefoniczny, jeśli interesuje Państwa zakup drewna.


15 rocznica posadzenia „Dębu Papieskiego

 

Szanowni Państwo

W maju tego roku obchodzimy 15 rocznicę posadzenia „Dębu Papieskiego” na terenie Nadleśnictwa Lubin.  Co roku podczas obchodów tego wydarzenia wspominamy pamięć wszystkich zmarłych pracowników Nadleśnictwa Lubin, których nazwiska umieszczone są w „Alei Pamięci”.

Z przykrością informuję, że w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną, nie jest możliwe zorganizowanie tej uroczystości w takiej samej formie jak w latach ubiegłych.

Aby dochować ciągłości tradycji w dniu 22 maja br. o godz. 16.00 przy „Dębie Papieskim” odbędzie się Msza Święta w intencji byłych i aktualnych pracowników Nadleśnictwa Lubin. 

Pragnę prosić o jedność duchową oraz  o modlitwę. Mam głęboką nadzieję, że w przyszłym roku będziemy mogli się spotkać na tej uroczystości w oprawie nie ograniczającej kontakty między ludzkie.  


UWAGA Oprysk Dzrewostanów

UWAGA

Strefa Zanocuj w lesie - „Grzybowa Góra"

Strefa Zanocuj w lesie - „Grzybowa Góra”

Nadleśnictwo Lubin wyznaczyło specjalne obszary leśne o powierzchni ponad 1800 hektarów, gdzie miłośnicy bushcraftu i survivalu mogą uprawiać swoje hobby bez obaw o naruszenie ustawy o lasach.

Wyznaczona przez Nadleśnictwo Lubin strefa o nazwie „Grzybowa Góra”, to obszar przeznaczony dla miłośników bushcraftu i surwiwalu, ale też po prostu ludzi którzy chcą przenocować w lesie "na dziko" bez specjalnej infrastruktury.

Lokalizacja widoczna jest również na mapie [ link1 ] oraz z poziomu aplikacji Mbdl [link2] (android) lub [link3] iPhone, z menu wybierz – mapy BDL – mapa zagospodarowania turystycznego.

Zanim udasz się na wyprawę zapoznaj się z:

 1. regulaminem korzystania z obszaru [link do regulaminu]
 2. informacjami, gdzie wyznaczone są miejsca do rozpalenia ogniska i czy te są zaopatrywane w drewno i na jakich zasadach można z niego korzystać. Jeśli nie, należy drewno przynieść ze sobą
  1. Park wiejski w miejscowości Koźlice – obiekt ogólnodostępny w zarządzie gminy Rudna. Na terenie parku znajdują się wiaty warz ze stołami i ławkami, wyznaczone jest miejsce do rozpalenia ogniska. Zasady korzystania z obiektu określone są w regulaminie obiektu. Nie zapewniamy opału na ognisko.
  2. Tern rekreacyjny przy lotnisku w Lubinie – obiekt ogólnodostępny w zarządzie  miasta Lubin. Na terenie obiektu dostępne są niestrzeżone miejsca parkingowe dla pojazdów oraz wyznaczone miejsca do rozpalenia ognisk. Zasady korzystania z obiektu określone są w regulaminie obiektu. Nie zapewniamy opału na ognisko.
 3. mapą okresowego zakazu wstępu do lasu [link4]   Przed  wyjściem do lasu, sprawdź, czy obszar nie znajduje się na obszarze objętym zakazem
 4. zasadami bezpiecznego korzystania z lasu [link5]     
 5. z informacjami, gdzie mogą być prowadzone prace gospodarcze, miejsca te oznaczone są w terenie żółtymi tablicami „Zakaz wstępu” z podaniem przyczyny. Na powierzchnie te obowiązuje zakaz wstępu
 6. w okresie jesiennym i zimowym z terminami polowań zbiorowych, które koła łowieckie mają obowiązek podawać do wiadomości gmin. Na obszar na którym odbywa się polowanie, obowiązuje zakaz wstępu! 
  1. terminy polowań zbiorowych [link6],
 7. Jeśli Twój nocleg przewiduje więcej niż 2 noce lub/i więcej niż 9 osób w jednym miejscu musisz wypełnić formularz zgłoszenia noclegów i uzyskać zgodę nadleśnictwa. Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie formularza [link do formularza] oraz przesłanie go na adres [ norbert.wende@wroclaw.lasy.gov.pl ] nie później niż 2 dni robocze od planowanego noclegu. Pozytywna odpowiedź mailowa z nadleśnictwa jest wyrażeniem zgody na zaplanowane noclegi.

Kontakt do koordynatora programu w nadleśnictwie: Norbert Wende tel.: 76 841 23 00

 

 Nadleśnictwo Lubin przystąpiło do Programu „Zanocuj w lesie”, który powstał w ramach kontynuacji założeń zawartych w ogólnopolskim pilotażu udostępnienia obszarów leśnych celem uprawiania aktywności typu bushcraft i surwiwal. Po ponad rocznym okresie trwania pilotażu, ankietowaniu osób korzystających z obszarów pilotażowych, zarządców terenu, rozmowach ze środowiskiem bushcraftowym i surwiwalowym wykiełkował pomysł przekształcenia pilotażu w stały program pn. „Zanocuj w lesie”.

"Zachęcamy do wyrażenia swojej opinii na temat funkcjonowania Programu "Zanocuj w lesie" w anonimowej ankiecie. Dzięki Twojej opinii będziemy mogli dostosować naszą ofertę do oczekiwań odbiorców.Dziękujemy za poświęcony czas.

Ankieta ewaluacyjna Programu "Zanocuj w lesie"

 


Biegam bo lubię - lasy

Biegam bo lubię - lasy

 

W najbliższą sobotę na terenie Nadleśnictwa Lubin rozpoczynamy ogólnopolską akcję treningów leśnych.

Treningi poprowadzone są przez wykwalifikowanych trenerów lekkiej atletyki, a cała akcja jest organizowana wspólnie z Fundacją Wychowanie przez Sport i Centrum Informacji Lasów Państwowych.

Cykl spotkań potrwa do 27 czerwca. Każdy trening trwa godzinę i jest przeznaczony zarówno dla bardziej zaawansowanych biegaczy, jak i tych, którzy zarówno na szlakach leśnych jak i w ogóle stawiają swoje pierwsze biegowe kroki.

 

 ZBIÓRKA: PRZY WEJŚCIU DO PARKU WIEJSKIEGO KOŹLICE, Soboty 11:00


Leśne Gospodarstwa Węglowe – skuteczna walka z globalnym ociepleniem.

Leśne Gospodarstwa Węglowe – skuteczna walka z globalnym ociepleniem.

Nadleśnictwo Lubin, między innymi ze środków uzyskanych od firmy Velvet CARE sp. z o.o.  przeciwdziała skutkom kryzysu klimatycznego.

W miejscowości Dąbrowa koło Polkowic zakupiony został grunt do zalesień. W miesiącu kwietniu br. na tym terenie posadzonych zostało 6,2 tysiąca drzew leśnych.

Dzięki pozyskanym środkom powierzchnia naszych lasów powiększyła się o kolejne 0,95 ha.

Ten las będzie pochłaniał równowartość emisji spalin czterech samochodów osobowych rocznie.

Projekt Leśne Gospodarstwa Węglowe to odpowiedź na postępujące negatywne zmiany klimatu. Głównym czynnikiem niekorzystnie wpływającym na klimat jest nadmierna emisja dwutlenku węgla (CO2) oraz innych gazów cieplarnianych np. podtlenku azotu (N2O). W Porozumieniu Paryskim z 2015 r. wskazano lasy jako naturalnego pochłaniacza gazów cieplarnianych oraz położono nacisk na zwiększenie efektywności tego procesu.

Działania realizowane w ramach projektu Leśnych Gospodarstw Węglowych mają wpłynąć na zwiększenie zdolności lasu do pochłaniania węgla, zwiększenie istniejących zasobów węgla w ekosystemie, ograniczenie emisji dwutlenku węgla z gleb oraz ograniczenie zagrożenia niekontrolowanymi emisjami tego gazu na skutek katastrof.

Więcej na ten temat można poczytać tutaj.


Ratunkowa wycinka za „Ścieżką zdrowia”

Ratunkowa wycinka za „Ścieżką zdrowia”

Przystępujemy do rewitalizacji lasu w dwóch rejonach położonych przy "Ścieżce zdrowia" w Polkowicach oraz nowobudowanej S3, Jest to konieczne, aby ochronić umierający las od skutków pięcioletniej suszy i wyeliminować zagrożenie samoistnego przewracania się drzew.

Prace prowadzone będą od przyszłego tygodnia, tak aby zakończyć wycinkę przed 15 marca. Odnowienie wyciętych powierzchni zakończymy wiosną przyszłego roku.

Prace związane z wycinką w dwóch wyznaczonych rejonach mają przebiegać etapami i z zachowaniem wszelkich norm bezpieczeństwa dla osób, które mogą tam przebywać rekreacyjnie. Teren wcinki będzie oznakowany, apelujemy do mieszkańców o cierpliwość, wyrozumiałość i przestrzegania zakazów.

Las ponownie udostępnimy niezwłocznie po zakończeniu prac i zabezpieczeniu terenu.

https://polkowice.eu/wiadomosci-z-gminy/ratunkowa-wycinka-za-sciezka-zdrowia/

https://www.youtube.com/watch?v=07tqRbecJLk

Światowy Dzień Drzewa

„ W roku 2020 Światowy Dzień Drzewa przypada na 10 października (sobota)

 

To święto wymyślone przez Juliusa Sterlinga Mortona, sekretarza rolnictwa Stanów Zjednoczonych, prywatnie miłośnika przyrody. Zaapelował on do rodaków, by 10 kwietnia 1872 r. posadzili drzewa. Dziś Arbor Day to akcja znana na całym świecie, w Polsce oficjalnie obecna od 2002 roku i corocznie obchodzona 10 października.

 

W tym roku w ramach obchodów Światowego Dnia Drzewa  Nadleśnictwo Lubin wsparło Gminę Polkowice w projekcie edukacyjnym, który ma przypomnieć mieszkańcom naszego regionu jaką rolę w naszym życiu pełnią drzewa i las.

Pamiętajmy że środowisko naturalne jest nam tylko wypożyczone od przyszłych pokoleń. Korzystając z dostępnych zasobów musimy mieć na względzie zobowiązanie do oddania go w stanie nienaruszonym lub polepszonym.

Dlatego u podstaw zrównoważonej gospodarki leśnej leży powszechna ochrona lasów, zachowanie ich trwałości, ciągłości przy zrównoważonym wykorzystaniu wszystkich funkcji i jednoczesnym powiększaniu zasobów leśnych.

Ta dewiza towarzyszy na leśnikom przy realizacji zadań gospodarczych.

Warto pamiętać co nam dają drzewa i lasy.”

 

https://polkowice.eu/wiadomosci-z-gminy/las-blisko-nas/


Las dla każdego. Nadleśnictwo Lubin zaprasza na grzyby, spacery i rowery

Cisza, spokój, piękne trasy piesze i rowerowe, a do tego w sezonie grzyby czy jagody. To wszystko znajdziemy w lesie. Można biegać, spacerować, jeździć rowerem czy konno. Las jest dla każdego, kto szuka kontaktu z przyrodą. Jak się w nim odnaleźć i jak wykorzystać jego uroki? O tym opowiada Marek Nieruchalski, Nadleśniczy Nadleśnictwa Lubin  https://www.legnica.fm/czas-na-las/35742-las-dla-kazdego-nadlesnictwo-lubin-zaprasza-na-grzyby-spacery-i-rowery


Sadzonka za elektroodpady

Już po raz dziewiąty w pierwszą sobotę września obyła się  coroczna akcja zbierania  starego sprzętu elektrycznego, organizowana przez Nadleśnictwo Lubin i firmę AG-EKO. Jak co roku mieszkańcy Lubina i okolic chętnie skorzystali z możliwości pozbycia się zbędnych elektoodpadów, oddali do recyclingu  ponad  5 ton sprzętu.

Każdy kto przyniósł do punktu zbiórki sprzęt elektryczny, otrzymał od leśników drzewko. W tym roku rozdawaliśmy sadzonki lipy, buka i świerka.

Dziękujemy za udział w akcji i zapraszamy w przyszłym roku.


„Świadomie do Lasu” - kampania informacyjno-edukacyjna

Sezon wakacyjno-urlopowy właśnie wystartował.

Nikt nie ma złudzeń, że tegoroczne wakacje będą specyficzne i wyjątkowe, ze względu na panującą w dalszym ciągu pandemię koronawirusa. Wyniki badania przeprowadzonego przez Polską Organizację turystyczną wskazują, że aż 87 % Polaków chce wypocząć w kraju. Nie ważne, czy wybierzemy urlop nad morzem, w górach czy nad jeziorem, wszędzie będziemy mieli kontakt z LASEM.

Dlatego aby czuć się bezpiecznie i komfortowo w leśnych ostępach Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu we współpracy z GOPR – Grupa Karkonoska i Sudecka, Komendą Wojewódzką Policji we Wrocławiu oraz Komendą Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu przygotowały wspólną kampanię informacyjną pn. „Świadomie do lasu”.

Ruszamy z cyklem praktycznych informacji, które będą prezentowane w mediach społecznościowych wszystkich partnerów kampanii. W naszych postach będzie można znaleźć takie informacje jak: co zapakować na wycieczkę do lasu i w góry, jak się zachować, jeśli spotkamy dzikie zwierzę, jak zabezpieczyć się przed kleszczami, co możemy wykorzystać w terenie, aby ustalić swoją lokalizację, jeśli się zgubimy, gdy zastanie nas burza w środku lasu to co powinniśmy zrobić, jak bezpiecznie i zgodnie z prawem zaplanować buschcrafi i surwiwal w lesie oraz wiele innych.

Serdecznie zapraszamy do śledzenia naszych mediów społecznościowych oraz do świadomych i odpowiedzialnych wędrówek po lasach:

http://www.facebook.com/RDLPWroclaw/

http://twitter.com/DyrekcjaWe

http://www.instagram.com/rdlp_wroclaw/?hl=pl

 


POSADŹ SWOJE DRZEWO

POSADŹ SWOJE DRZEWO

W dniu 24 kwietnia br. zapraszamy do odbioru sadzonek, które będziemy rozdawać przed budynkiem nadleśnictwa w Lubinie przy ul. Spółdzielczej 18.

Sadzonki będą wydawane od godz. 10.00 do wyczerpania zapasów po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się. Telefon kontaktowy: 697 905 119

W związku z panującą epidemią prosimy aby osoby odbierające sadzonki:

 1. Nie wchodziły na teren posesji nadleśnictwa (pracownik wyjdzie do Państwa i wyda sadzonki),
 2. Używały maseczek i rękawiczek ochronnych,
 3. Utrzymywały odległości minimum 2 m od naszych pracowników i innych osób przebywających w pobliżu.

Dziękujemy

 

 

 


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty i innych czynnościach zgodnie z art. 92 ust. 1 oraz art. 91 ust. 1 z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.)

1.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty i innych czynnościach zgodnie z art. 92 ust. 1 oraz art. 91 ust. 1 z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.)

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego  „Wykonanie nasadzeń II piętra w ramach kompensacji przyrodniczej za wylesienie pod budowę kwatery południowej zbiornika odpadów poflotacyjnych Żelazny Most w 2021 roku”

 


Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Lubin w roku 2021 – przetarg II”

.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. finansów i księgowości

.