Lista aktualności Lista aktualności

Zaproszenie do składania ofert o zamówienie publiczne udzielone o wartości mniejszej niż kwota 130 000 złotych

 1. Zamawiający

 

Nadleśnictwo Lubin, ul. Spółdzielcza 18, 59-300 Lubin

 

zaprasza do złożenia oferty na:

 

 1. Przedmiot zamówienia:

Kompleksowa usługa sprzątania pomieszczeń biurowych Nadleśnictwa Lubin i

utrzymania terenów zewnętrznych, składające się z czterech części:

 

 • Część 1 — sprzątanie pomieszczeń biurowych, pomieszczeń sanitarnych i szlaków komunikacyjnych wewnątrz budynków przy ul. Spółdzielczej 18 i 18a - zgodnie z załącznikami 1 i 2
 • Część 2 — utrzymanie czystości na zewnątrz budynków (odśnieżanie i odiadzanie, zamiatanie placu) — zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3
 • Część 3 — utrzymanie terenów zielonych w Nadleśnictwie oraz w trzech kancelariach (koszenie trawników, przycinanie drzew i krzewów i żywopłotów) - zgodnie z załącznikiem nr 4
 • Część 4 — okresowo od marca do października Pomieszczenie PAD (sprzątanie pomieszczenia biurowego, pomieszczenia sanitarnego i szlaków komunikacyjnych , znajdujący się wewnątrz budynku znajdującego się przy ul. Spółdzielczej 18) – zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2

 

3. Termin realizacji zamówienia : 0d 01.04.2024 r do 31.03.2025 r.

4. Kryteria oceny i wyboru ofert :

 

najniższa cena za sumę wszystkich części (część 1 + część 2 + część 3 + część 4 = suma)

 

5. Warunki jakie powinny spełniać Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

publicznego (np. posiadanie koncesji, uprawnień, zezwolenia, udzielenie gwarancji):

 • Referencje na sprzątanie powierzchni biurowych na co najmniej rok w ostatnich 5 latach
 • Inne referencje poświadczające rzetelność i profesjonalizm prowadzonej działalności W zakresie sprzątania i utrzymania terenów zielonych
 • Nadleśnictwo zastrzega sobie możliwość sprawdzenia u źródła dostarczonych referencji

 

6. Sposób przygotowania oferty: Ofertę należy sporządzić czytelnie w języku polskim, W

formie pisemnej, podając nazwę i adres Zamawiającego oraz adnotację:

Oferta na sprzątanie Nadleśnictwa Lubin 2024/2025

Oferta powinna zawierać:

Nazwa i adres WYKONAWCY

NAZWA: .....................................................................................................

ADRES: .....................................................................................................

NIP: ...........................................................................................................

NR RACHUNKU BANKOWEGO: .....................................................................

 

 1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za (proszę podać koszty miesięczne):

Część 1:

cenę netto: ............................................. ZŁ

podatek VAT: ZŁ

cenę brutto: ............................................. ZŁ

słownie brutto: ZŁ

uwagi ....................................................................

 

Część 2:

cenę netto: ............................................. ZŁ

podatek VAT: .......................................... ZŁ

cenę brutto: ............................................. ZŁ

słownie brutto: .............................................................................. ZŁ

uwagi

 

Część 3:

cenę netto: ZŁ

podatek VAT: .......................................... ZŁ

cenę brutto: ZŁ

słownie brutto: .............................................................................. ZŁ

w tym

 • Utrzymanie terenów zielonych wokół Nadleśnictwa ui. Spółdzielcza 18 i 18A

cenę netto: ............................................. ZŁ

podatek VAT: .......................................... ZŁ

cenę brutto: ............................................. ZŁ

 • Utrzymanie terenów zielonych kancelaria Polkowice/Sieroszowice ul. Zawilcowa 1 59-100 Polkowice

cenę netto: ............................................. ZŁ

podatek VAT: ZŁ

cenę brutto: ............................................. ZŁ

 • Utrzymanie terenów zielonych Kancelaria Rudna/Orsk ul. 1 maja 10 3| 59-305 Rudna

cenę netto: ZŁ

podatek VAT: ZŁ

cenę brutto: ............................................. ZŁ

 • Utrzymanie terenów zielonych Małomice/Tymowa Składowice 128 59—300 Lubin

cenę netto: ZŁ

podatek VAT: ZŁ

cenę brutto: ............................................. ZŁ

Część 4:

cenę netto: ............................................. ZŁ

podatek VAT: .......................................... ZŁ

cenę brutto: ZŁ

słownie brutto: .............................................................................. ZŁ

uwagi ....................................................................

 

7. Miejsce i termin złożenia ofert: Ofertę należy złożyć do dnia 18.03.2024 r. roku, do godziny 10:00 w sekretariacie Zamawiającego przy ul. Spółdzielczej 18, 59-300 Lubin pocztą tradycyjną, osobiście, pocztą elektroniczną

(Iubin@wroclaw.Iasy.gov.pl).

 

8. Do kontaktów w przedmiotowej sprawie wyznacza się pracownika merytorycznego w

osobie Joanna Karaszewska tel. 76 841-23-00.