Lista aktualności Lista aktualności

NABÓR WEWNĘTRZNY NA STANOWISKO ds. finansowo księgowych

NADLEŚNICZY NADLEŚNICTWA LUBIN OGŁASZA NABÓR WEWNĘTRZNY NA STANOWISKO ds. finansowo księgowych


1. Organizator naboru
Nadleśnictwo Lubin
ul. Spółdzielcza 18, 59-300 Lubin
Tel. 76 841-23-00, CISCO 1314100
e-mail: lubin@wroclaw.lasy.gov.pl


2. Tryb prowadzenia naboru
Nabór prowadzony jest w oparciu o Zarządzenie nr 14/2020 z dnia 7.07.2020 r. Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska pracy w biurze i jednostkach organizacyjnych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu.


3. Adresaci naboru
W naborze wewnętrznym mogą uczestniczyć wyłącznie pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę w jednostkach Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe w dniu podpisania ogłoszenia o naborze.


4. Określenie stanowiska pracy

Stanowisko ds. finansowo księgowych
Nadleśnictwo Lubin


5. Opis niektórych czynności wykonywanych na stanowisku – zakres ważniejszych
zadań:
1) kontrola prawidłowości, kompletności i terminowości oraz formalno rachunkowa dokumentów księgowych,
2) prowadzenie ewidencji przychodu i rozchodu materiałów drzewnych i niedrzewnych,
3) prowadzenie ewidencji materiału sadzeniowego i użytków ubocznych,
4) przeprowadzanie transferów z i do rejestratorów leśniczych oraz rozliczanie historii pracy,
5) czuwanie nad realnością i dokonywanie uzgodnień sald,
6) przygotowywanie i rozliczanie inwentaryzacji,
7) wystawianie faktur VAT i faktur korygujących,
8) prowadzenie sprzedaży detalicznej,
9) naliczanie rekompensat, odsetek oraz systematyczne monitorowanie należności wraz z prowadzeniem windykacji,
10) księgowanie faktur magazynowych, prowadzenie gospodarki materiałowej (przyjęcie i rozchód magazynowy),
11) prowadzenie spraw związanych z darowiznami.


6. Wymagania obligatoryjne (podstawowe)
1) wykształcenie wyższe - preferowany kierunek studiów: finanse i rachunkowość
2) doświadczenie zawodowe – 3 lata w księgowości (preferowane w LP)
3) znajomość przepisów ustawy o rachunkowości
4) znajomość przepisów z zakresu podatku VAT oraz PDOP
5) znajomość obsługi podstawowych programów komputerowych pakietu biurowego MS Office (Word, Excel, Outlook).


7. Wymagania dodatkowe (preferowanie)
1) doświadczenie w pracy w jednostce organizacyjnej Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe,
2) znajomość Systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją,
3) umiejętność obsługi Systemu Informatycznego Lasów Państwowych,
4) prawo jazdy kat. B i możliwość wykorzystania samochodu prywatnego do celów służbowych.

8. Oczekiwania wobec kandydata
1) umiejętność pracy w zespole,
2) samodzielność, komunikatywność, odpowiedzialność,
3) bardzo dobra organizacja własnej pracy,
4) dyspozycyjność,
5) sumienność i rzetelność,
6) chęć samodoskonalenia i pogłębiania wiedzy.


9. Wymagane dokumenty
1) list motywacyjny wraz z danymi kontaktowymi,
2) życiorys (CV),
3) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
4) kwestionariusz osobowy kandydata na pracownika (wg wzoru określonego w załączniku nr 1),
5) klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w Nadleśnictwie Lubin (wg wzoru określonego w załączniku nr 2),


10. Warunki zatrudnienia
1) miejsce wykonywania pracy – biuro Nadleśnictwa Lubin ul. Spółdzielcza 18, 59-300 Lubin;
2) umowa o pracę na czas określony do 31.01.2025 r. z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony;
3) wynagrodzenie i inne świadczenia pracownicze określone w Ponadzakładowym Układzie Zbiorowym Pracy dla Pracowników Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe z dnia 29.01.1998 r. ze zmianami,
4) możliwość rozwoju zawodowego,
5) świadczenia socjalne i dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne,
6) przewidywana data zatrudnienia – maj 2024 r.


11. Termin i miejsce składania ofert
Wymagane dokumenty należy składać w terminie do dnia 19.04.2024 r. do godz. 15.00 w jeden z następujących sposobów:
1) osobiście w zamkniętej kopercie w sekretariacie Nadleśnictwa Lubin w Lubinie ul. Spółdzielcza 18, 59-300 Lubin (sekretariat czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00)
2) pocztą tradycyjną na adres:
Nadleśnictwo Lubin
ul. Spółdzielcza 18
59-300 Lubin
3) elektronicznie na adres: lubin@wroclaw.lasy.gov.pl
Każda forma przesłania ofert powinna być opatrzona dopiskiem:
„Dokumenty aplikacyjne na stanowisko ds. finansowo księgowych”.
W przypadku przesłania dokumentów pocztą decyduje data wpływu dokumentów do Nadleśnictwa. Dokumenty, które wpłyną do Nadleśnictwa po terminie wskazanym jak wyżej nie będą przyjęte do postępowania rekrutacyjnego i bez otwierania koperty
zostaną odesłane na adres korespondencyjny kandydata/kandydatki.


12. Zasady przeprowadzania procedury rekrutacji:
Proces rekrutacji prowadzić będzie Komisja rekrutacyjna powołana przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Lubin.
Rekrutacja będzie prowadzona w dwóch etapach:
- Etap I – weryfikacja otrzymanych dokumentów pod względem formalnym i merytorycznym,
- Etap II – rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami; powiadomienie telefoniczne lub pocztą elektroniczną uczestników procesu rekrutacyjnego o wynikach.
11. Informacje dodatkowe
1) Po zakończeniu procedury naboru, komisyjnie niszczone są wszystkie dokumenty przesłane przez kandydatów za wyjątkiem dokumentów kandydata wyłonionego w konkursie.
2) Nadleśniczy Nadleśnictwa Lubin zastrzega sobie możliwość unieważnienia naboru na każdym etapie bez podania przyczyny.
3) Nadleśnictwo nie zwraca kandydatom kosztów związanych z rekrutacją.
4) Osobą upoważnioną do udzielania informacji w sprawie naboru jest St. Specjalista ds. pracowniczych Agnieszka Hanula tel. 76 841-23-00 wew. 131, tel. CISCO 1314131.

Załączniki:
1) kwestionariusz osobowy kandydata na pracownika
2) klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy