Wydawca treści Wydawca treści

Użytkowanie Lasu

Warunki produkcji surowca drzewnego w Nadleśnictwie Lubin. Przyrodniczo leśne i gospodarcze warunki produkcji surowca drzewnego.

Nadleśnictwo Lubin jest jednostką podporządkowaną RDLP Wrocław. Zasięg administracyjny nadleśnictwa określa się na około 66 000 ha, z czego grunty nadleśnictwa zajmują 21 170,39 ha, a powierzchnia zalesiona 20 8 ha.

Nadleśnictwo podzielone jest na 2 obręby: Tymowa, Polkowice. W ramach obrębów wydzielonych jest 13 leśnictw: Koźlice, Żelazny Most, Szklary, Małomice, Orsk, Nieszczyce, Naroczyce, Rudna, Dąbrowa, Sucha Górna, Damówka, Sieroszowice, Polkowice.

Zasadniczo tereny Nadleśnictwa położone są w granicach województwa dolnośląskiego, na terenie 9 gmin (Chocianów, Grębocice, Jerzmanowa, Lubin, Pęcław, Polkowice, Radwanice, Rudna, Ścinawa) i trzech miast (Lubin, Polkowice, Ścinawa).

Z przyrodniczo - leśnego punktu widzenia lasy nadleśnictwa położone są w V Śląskiej Krainie przyrodniczo - leśnej, w Dzielnicy Równiny Dolnośląskiej. Teren ma charakter równinny, z lokalnymi obniżeniami, oraz dużą ilością pasm i wzniesień morenowych. Zasadniczo wysokość waha się od 90 do 150 m n.p.m., przy czym maksymalne wartości wynoszą od 90 do 210 m n. p. m.

Obszar naszego nadleśnictwa charakteryzuje łagodny klimat, kształtowany przez masy powietrza oceanicznego, łagodzące amplitudy temperatur zarówno miesięcznych, jak i rocznych. Średnia temperatura roczna wynosi 8,7oC. Przeciętny okres wegetacyjny o średniej temperaturze dziennej ponad 5oC wynosi 220 dni i rozpoczyna się w III dekadzie marca, trwa do końca miesiąca października.

Średnia ilość opadów rocznych waha się w granicach 527 mm. Przy kształtowaniu stosunków wodnych duże znaczenie ma uregulowana rzeka Odra wraz z całym szeregiem cieków wodnych ( stanowi wschodnią i północno - wschodnią granicę nadleśnictwa). Duży wpływ na stosunki wodne wywiera działalność LGOM, szczególnie poprzez odpływ wód głębinowych, oraz zbiorniki odpadów poflotacyjnych, z których następuje wypływ wód zasolonych, których odprowadzanie rowami zbierającymi jest nieskuteczne i w obrębie stref ochronnych zbiorników powodują zanieczyszczenie studzien, aż do uznania ich wód za niezdatne do spożycia nawet po przegotowaniu. Świadczy to negatywnie o stanie wód powierzchniowych. Na terenie obrębu Tymowa stwierdza się około 200 ha regularnie zalewnych przez rzekę Odrę nawet dwu-, trzykrotnie w roku. Ogółem stwierdza się około 1450 ha siedlisk zawilgoconych, co stanowi 8,5 % powierzchni leśnej.

W dolinie rzeki Odry zalegają utwory pochodzenia aluwialnego. Na pozostałym terenie zaznacza się duży udział utworów trzeciorzędowych, przeważnie oligoceńskich, pokrytych grubą warstwą osadów dyluwialnych w postaci piasków, miejscami żwirów i glin będących reliktem polodowcowym. W związku z powyższym występują następujące typy gleb: bielicowe, brunatne, czarne ziemie, płowe, murszowe, torfowe torfowisk niskich, przejściowych i wysokich, gleby gruntowo - glejowe i mady rzeczne.

Innym, rosnącym problemem nadleśnictwa są szkody przemysłowe wynikające z działalności LGOM. Na terenie nadleśnictwa pracują w chwili obecnej cztery kopalnie z wieloma oddalonymi szybami wydobywczymi i wentylacyjnymi, połączone rozległym kompleksem podziemnych korytarzy na wielu poziomach. Powoduje to zmiany geomechaniczne i hydrologiczne w obrębie tychże arterii.

Ponadto na powierzchni składowane są elementy skał jałowych w postaci hałd, oraz największy problem - odpady poflotacyjne w zbiornikach (stawach) osadowych Żelazny Most i Gilów. Powodują one poza wspomnianym już zasoleniem wód powierzchniowych przekształcenia geomechaniczne, a także duże zapylenie obszarów przyległych w promieniu kilku kilometrów. Doraźnie prowadzi się pokrywanie przeschniętej powierzchni stawów warstwą bitumin rozpylaną z helikopterów. Są to działania niestety mało skuteczne. Ponadto lasy naszego nadleśnictwa znajdują się pod silnym i ciągłym wpływem zanieczyszczeń z hut miedzi Głogów i Legnica. Najgroźniejszy jest tu duży udział związków metali ciężkich i dużej ilości różnych związków siarki, w tym najgroźniejszego bezwodnika kwasu siarkowego(IV). Ma to istotny wpływ na środowisko naturalne, a w lasach powoduje konieczność stosowania specyficznych zasad gospodarki leśnej, związanych z przebudową drzewostanów.

Pośrednio przemysł doprowadził do zdegradowania naszych gleb, a szczególnie do ich silnego zakwaszenia i związanego z tym zachwaszczenia. W obrębie Lubin możemy spotkać fragmenty drzewostanów, w których gleba sprawia wrażenie kompletnie martwej (świadczy o tym gruba, często 30 - 40 cm warstwa nie rozłożonej materii organicznej, nagromadzonej w przeciągu kilku lat, oraz brak jakiejkolwiek roślinności zielnej).

 

Zbiornik poflotacyjny Żelazny Most /fot. W.Dempniak/

 Sposoby zagospodarowania lasu.

Na 1stycznia 2006 roku Nadleśnictwo Lubin otrzymało następujący plan użytkowania lasu:

Zestawienie etatu 10-letniego dla Nadleśnictwa Lubin
na lata 2006 - 2015

Kategoria

Powierzchnia

Miąższość grubizny

m3 netto

Cięcia

manip.

do odnow.

OGÓŁEM RĘBNE

-

2060,92

577891

OGÓŁEM P-RĘBNE

11453,17

-

473616

OGÓŁEM ETAT

11453,17

2060,92

1051507