Wydawca treści Wydawca treści

O projekcie adaptacji nizinnej „Modernizacja zbiornika małej retencji Kłopotów"

Nazwa projektu: Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych

Planowany okres realizacji: 2016-2022 r.

Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Celem projektu jest wzmocnienie odporności na zagrożenia związane ze zmianami klimatu w nizinnych ekosystemach leśnych. Podejmowane działania będą ukierunkowane na zapobieganie powstawaniu lub minimalizację negatywnych skutków zjawisk naturalnych takich jak: niszczące działanie wód wezbraniowych, powodzie i podtopienia, susza i pożary.

Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację kompleksowych działań polegających na zabezpieczeniu lasów przed kluczowymi zagrożeniami związanymi ze zmianami klimatycznymi. Obejmą one rozwój systemów małej retencji oraz przeciwdziałanie nadmiernej erozji wodnej na terenach nizinnych.

Cele uzupełniające:

  • odbudowa cennych ekosystemów naturalnych, a tym samym pozytywny wpływ na ochronę różnorodności biologicznej;
  • ocena skutków przyrodniczych wykonywanych zadań realizowana poprzez prowadzenie monitoringu porealizacyjnego wybranych zadań adaptacyjnych. 

W ramach projektu będą realizowane inwestycje związane z:

  • budową, przebudową, odbudową i poprawą funkcjonowania zbiorników małej retencji, wraz z niezbędną infrastrukturą umożliwiającą czerpanie wody do celów przeciwpożarowych przez jednostki PSP;
  • budową, przebudową, odbudową i poprawą funkcjonowania małych urządzeń piętrzących w celu spowolnienia odpływu wód powierzchniowych oraz ochrony gleb torfowych;
  • adaptacją istniejących systemów melioracyjnych do pełnienia funkcji retencyjnych z zachowaniem drożności cieku dla ryb;
  • zabezpieczeniem obiektów infrastruktury leśnej przed skutkami nadmiernej erozji wodnej, związanej z gwałtownymi opadami;
  • przebudową i rozbiórką obiektów hydrotechnicznych niedostosowanych do wód wezbraniowych (mostów, przepustów, brodów).

Projekt wykorzystuje kompleksowe zabiegi łączące przyjazne środowisku metody przyrodnicze i techniczne. Planowane są w większości małe obiekty/budowle o prostej konstrukcji budowane z zastosowaniem materiałów naturalnych. Wybierane technologie mają być przyjazne dla naturalnego środowiska przyrodniczego.

Bezpośrednim efektem realizacji projektu będzie zretencjonowanie 2,1 mln m³ wody.


Wartość projektu

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 234 670 000,00 zł

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 170 000 000,00 zł

Maksymalna kwota dofinansowania z funduszy europejskich wynosi 144 500 000,00 zł

Zakres rzeczowy i finansowy realizowany przez Nadleśnictwo Lubin w ramach powyższego projektu dotyczy odbudowy zbiornika małej retencji w leśnictwie Małomice" o objętości retencjonowanej wody 65 000 m3 i wartości wydatków kwalifikowanych 1 600 000 zł.

Nadleśnictwo Lubin w dniu 25.11.2016 zawarło z Dyrekcją Generalną porozumienie nr 99/2016 w sprawie współpracy przy realizacji części projektu pn. „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych".


PROJEKT „MAŁEJ RETENCJI NIZINNEJ” W NADLEŚNICTWIE LUBIN "

Projekt pod nazwą „Zwiększenie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych", realizowany jest w ramach priorytetu III „Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska" i prowadzony w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko 2007-2013". Projekt współfinansowany jest ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej.

Projekt realizowany jest na podstawie umowy (strona programu http://www.pois.gov.pl) o dofinansowanie numer POIS.03.01.00-00-003/09-00 zawartej w dniu 9 czerwca 2010 r. pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a Dyrektorem Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.


PROJEKT „MAŁEJ RETENCJI NIZINNEJ ” W NADLEŚNICTWIE LUBIN "Rynarcice"

Zbiornik małej retencji nizinnej w Rynarcicach 

Głównym celem utworzenia zbiornika jest retencjonowanie zasobów wodnych. Ponadto jest on miejscem licznego występowania chronionych płazów, w tym traszki. Przed budową w miejscu obecnego stawu, istniał zdewastowany, silnie zeutrofizowany zbiornik w którym woda występowała jedynie okresowo. Przeprowadzone prace pozwoliły odtworzyć miejsca lęgowe ptaków wodnych – w 2014 roku zaobserwowano gniazdo perkozka – a także stworzyć stabilne warunki dla populacji występujących tam płazów. Urządzenia piętrzące pozwalają całorocznie zapewnić stabilny poziom wody w zbiorniku a dobry dojazd umożliwia korzystanie z niego również dla celów przeciwpożarowych. Na terenie obiektu obowiązuje całoroczny zakaz kąpieli.

- lokalizacja: obiekt położony jest na południowy wschód od wsi Rynarcice, otoczony jest lasem dębowym oraz olszowym, gromadzi wodę z niewielkiego cieku mającego swój początek w olsie rosnącym przy samym zbiorniku

- budowę rozpoczęto w połowie 2012 roku a obiekt ostatecznie został oddany do użytkowania pod koniec 2013 roku.

- powierzchnia lustra  wody zajmuje blisko 0,30 ha

- zbiornik gromadzi około 4 tys. m3  wody

- koszt budowy zbiornika wyniósł ponad 118 tyś. zł (netto) z czego przeszło 100 tys. zostało sfinansowane ze środków Unii Europejskiej


PROJEKT „MAŁEJ RETENCJI NIZINNEJ ” W NADLEŚNICTWIE LUBIN "GUZICE"

Zbiornik małej retencji nizinnej w Guzicach

Głównym zadaniem zbiornika jest gromadzeniem zasobów wodnych. Spełnia on również bardzo ważne funkcje przyrodnicze. Na miejsce utworzenia wybrano duży kompleks zalesionych gruntów porolnych. Znaczenie zbiornika jest istotne ze względu na poprawę mikroklimatu na terenach przyległych, utworzenie miejsca potencjalnego bytowania ptactwa wodnego oraz innych organizmów nierozerwalnie związanych z środowiskiem wodnym. Ponadto zastosowane hydrotechniczne urządzenia piętrzące, umożliwiają skorzystanie z wody przez służby ratownicze na wypadek pożaru.

- lokalizacja: obiekt położony jest na północy zachód od wsi Guzice, w naturalnym obniżeniu (niewielkiej dolince) i gromadzi wody potoku bez nazwy będącego dopływem Moskorzynki.

- budowę rozpoczęto w połowie 2012 roku a obiekt ostatecznie został oddany do użytkowania pod koniec 2013 roku.

- powierzchnia lustra  wody zajmuje blisko 0,60 ha

- zbiornik gromadzi ponad 8 tys. m3  wody

- koszt budowy zbiornika wyniósł ponad 315 tyś. zł z czego blisko 270 tys. zostało sfinansowane ze środków Unii Europejskiej