Wydawca treści Wydawca treści

Organizacja Nadleśnictwa

Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjna Lasów Państwowych, nie posiadającą osobowości prawnej, powołaną do prowadzenia gospodarki leśnej, reprezentuje Skarb Państwa w zakresie zarządzanego mienia.

Jest jednostką organizacyjną nadzorowaną przez Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we  Wrocławiu.

Nadleśnictwem kieruje Nadleśniczy, który jest zwierzchnikiem wszystkich pracowników  Nadleśnictwa.

Nadleśniczy kieruje całokształtem działalności Nadleśnictwa na zasadzie jednoosobowego kierownictwa i ponosi za nią pełną odpowiedzialność, a także reprezentuje Nadleśnictwo na zewnątrz.

Zastępca Nadleśniczego ds. gospodarki leśnej odpowiada za całokształt sfery produkcyjnej w Nadleśnictwie, nadzoruj prace w leśnictwach.

Dział Gospodarki Leśnej prowadzi sprawy w zakresie nasiennictwa, selekcji, szkółkarstwa,  ochrony lasu w tym ochrony przeciwpożarowej, zagospodarowania lasu, użytkowania lasu, utrzymania obiektów infrastruktury leśnej,  jak również, edukacją oraz turystyką. Dział ten prowadzi też sprawy związane z organizacją i analizą sprzedaży drewna i użytków ubocznych, administruje aplikacjami e-drewno i Portalem Leśno Drzewnym.

Zastępca Nadleśniczego ds. stanu posiadania odpowiada za całokształt spraw związanych z zakresem stanu posiadania.

Dział Gospodarki Leśnej prowadzi sprawy z zakresu stanu posiadania, w tym ewidencją lasów i  gruntów oraz ich udostępniania. Dział ten prowadzi też sprawy związane z ewidencją gruntów, udostępnianiem lasu oraz nadzorem nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa

Leśnictwo  kierowane przez leśniczego. W Leśnictwie prowadzony jest całokształt spraw związanych z prowadzeniem gospodarki leśnej oraz ochroną przed szkodnictwem leśnym.

Inżynier Nadzoru sprawuje kontrolę prawidłowości wykonywania czynności gospodarczych.

Główny księgowy wykonuje zadania i ponosi odpowiedzialność w zakresie księgowości, finansów, planowania  finansowo – ekonomicznego, analiz, fakturowania sprzedaży,  sprawozdawczości oraz organizuje i sprawuje kontrolę wewnętrzną dokumentów finansowo – księgowych Nadleśnictwa.

Dział  Finansowo – Księgowy prowadzi sprawy z zakresu gospodarki finansowej Nadleśnictwa, kontroli poprawności ewidencji księgowej prowadzonej w ramach kontroli wewnętrznej dokumentów finansowo – księgowych Nadleśnictwa, windykacji wszystkich należności.

 

Sekretarz kieruje działem administracyjno-gospodarczym jest bezpośrednim przełożonym pracowników tego działu i odpowiedzialnym za całokształt spraw związanych z pełną obsługą administracyjną Nadleśnictwa.

Dział Administracyjno – Gospodarczy prowadzi sprawy obejmujące pełną obsługę administracyjną Nadleśnictwa, prowadzenie sekretariatu, składnicy akt, spraw związanych z zaopatrzeniem, remontami, zakupami oraz budową środków trwałych infrastruktury Nadleśnictwa, transportem i jego ewidencją,  najmu mieszkań, budynków i budowli.

Posterunek Straży Leśnej – kierowany przez Komendanta do jego zadań należy w szczególności: prowadzenie spraw związanych z analizą stanu zagrożenia szkodnictwem leśnym, zapobieganie, zwalczanie przestępstw i wykroczeń w zakresie szkodnictwa leśnego i sporządzaniem sprawozdawczości w tym zakresie, prowadzenie magazynu broni.

Stanowisko ds. pracowniczych prowadzi całokształt sprawy pracowniczych w rozumieniu Kodeksu Pracy, PUZP dla pracowników PGL LP oraz innych unormowań prawnych obowiązujących w tym zakresie.

Prowadzi całokształt spraw związanych z kancelarią tajną i obronnością.

Stanowisko ds. BHP  - prowadzi całokształt zagadnień bezpieczeństwa i higieny pracy z zakresu gospodarki leśnej określonych w zarządzeniach Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych oraz PUZP dla Pracowników PGL LP i Kodeksie pracy.

Administrator SILP – administruje SILP na poziomie Nadleśnictwa.

Stażyści – absolwenci (zgodnie z definicją PUZP) szkół średnich i wyższych zatrudniani są na czas określony, zwany stażem na okres 1 roku zgodnie z wytycznymi DGLP.

 

Regulamin organizacyjny dostępny jest na stronie:

https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-lubin/o-podmiocie2