Wydawca treści Wydawca treści

Natura 2000

Na terenie Nadleśnictwa nie zostały powołane obszary objęte tą formą ochrony
przyrody. Ministr Środowiska, rozporządzeniem z dnia 21 lipca 2004 r. (DZ. U. Nr 229,
poz. 2313) powołał w Polsce 72 obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO), a w kwietniu
2004 r. przekazana została do Komisji Europejskiej lista 184 specjalnych obszarów
ochrony siedlisk (SOO). Obie te listy zostały oprotestowane przez organizacje
pozarządowe, które zgłosiły swoja listę tzw. Shadow List 2004. Na liście tej znalazły się
obszary w zarządzie Nadleśnictwa, połoŜone w dolinie Odry o nazwie Łęgi Odrzańskie.
Walorami tego terenu jest 12 siedlisk przyrodniczych, obszar kluczowy w tym regionie dla
ochrony łęgów oraz 13 gatunków zwierząt, w tym duŜe stanowiska unikatowych
bezkręgowców (SOO). Występują tutaj takŜe waŜne stanowiska 14 gatunków ptaków
(OSO), między innymi muchołówka białoszyja, muchołówka mała, dzięcioł średni, bocian
czarny, bielik, kania czarna i kania ruda.
Organizacje pozarządowe i eksperci zaproponowali takŜe obszary do sieci Natura 2000,
które nie znalazły się na Shadow List. Znalazł się tutaj obszar o nazwie Chełmek
Wołowski, którego walorami są zmiennowilgotne łąki trzęślicowe.