Wydawca treści Wydawca treści

Hodowla Lasu

Podstawowym celem hodowli lasu jest zachowanie i wzbogacanie lasów istniejących (odnowienia) oraz tworzenie nowych (zalesienia), z respektowaniem warunków przyrodniczych i procesów naturalnych.

Hodowla lasu obejmuje zbiór oraz przechowywanie nasion drzew, produkcję sadzonek w szkółkach, zakładanie oraz pielęgnację i ochronę upraw leśnych i drzewostanów.

Hodowla lasu korzysta z dorobku wielu nauk przyrodniczych, m. in. klimatologii, gleboznawstwa, botaniki czy fizjologii roślin. W procesach hodowlanych dążymy do dostosowania składu gatunkowego lasu do siedliska oraz do wzbogacania jego bioróżnorodności. Dzięki temu powstają stabilne, bogate i zróżnicowane ekosystemy leśne, odporne na szkodliwe działanie czynników biotycznych (szkodniki owadzie, patogeny grzybowe), abiotycznych (huraganowe wiatry, powodzie, okiść) i antropogenicznych (skażenie środowiska przez przemysł).

Las jeśli nie powstał w sposób naturalny, to jest sadzony przez leśników. Młode pokolenie – uprawy leśne poddawane są zabiegom pielęgnacyjnym i ochronnym, które stwarzają optymalne warunki dla wzrostu i rozwoju drzew najbardziej pożądanych w składzie gatunkowym drzewostanu. Ostatnim elementem hodowli lasu jest wycinka drzew dojrzałych, tak aby możliwe było odnowienie lasu w warunkach optymalnych dla poszczególnych gatunków drzew leśnych.

W Nadleśnictwie Lubin odnowienia obejmują rocznie ok. 140 ha. Sukcesywnie zwiększamy udział odnowień naturalnych lasu. W zależności od lat nasiennych powierzchnie odnowione naturalnie poprzez samosiew stanowią od 10 do 20 % powierzchni wszystkich odnowień. Jako dodatkowy element wzmacniający drzewostany oraz zwiększający ich walory przyrodnicze stosujemy wprowadzanie drugiego piętra drzew liściastych w lasach sosnowych W ostatnich latach w ten sposób posadziliśmy blisko 200 ha „podsadzeń” bukowych.

Corocznie Nadleśnictwo Lubin pielęgnuje ok. 1000 ha upraw i młodników leśnych. Dzielą się one  na pielęgnowanie gleby oraz pielęgnowanie upraw i młodników . W początkowej fazie uprawy wykaszamy konkurencyjne dla młodych drzewek rośliny zielne oraz odrośl drzew i krzewów umożliwiając szybki rozwój upraw leśnych. Powierzchnia pielęgnacji gleby to blisko 650 ha rocznie. Równocześnie wykonuje się cięcia pielęgnacyjne, które w zależności od wieku drzewostanu mają inny charakter i noszą inną nazwę: czyszczenia wczesne w okresie uprawy oraz czyszczenia późne w okresie młodnika. Mają one na celu doprowadzenie do właściwego składu gatunkowego przyszłych drzewostanów oraz ukształtowanie odpornych i najlepszych jakościowo lasów. Corocznie zabiegami takimi obejmujemy około 400 ha lasu.

Nasiona do produkcji sadzonek pozyskiwane są z najlepszych jakościowo oraz najodporniejszych dojrzałych drzewostanów które dzięki swoim cechom gwarantują przekazanie młodemu pokoleniu najbardziej pożądanych cech. W tym celu tworzymy bazę nasienną ewidencjonowaną we wspólnym krajowym rejestrze. Obecnie posiadamy w zasobach Nadleśnictwa Lubin łącznie 135 ha drzewostanów gospodarczych nasiennych takich gatunków jak sosna zwyczajna, dąb bezszypułkowy, dąb szypułkowy, buk zwyczajny. Ponadto na obszarze Nadleśnictwa Lubin występują wyłączone drzewostany nasienne sosny czarnej o powierzchni 6,02 ha, stanowiące cenny obiekt również ze względów historycznych. Na obszarze WDN-ów wyznaczono 39 drzew matecznych sosny czarnej. Jako uzupełnienie bazy nasiennej utworzono źródła nasion zarejestrowane w krajowym rejestrze leśnego materiału podstawowego dla gatunków lipa drobnolistna, olsza szara, dąb czerwony, robinia, grab, daglezja zielona, jesion wyniosły, czereśnia ptasia, klon zwyczajny.