Wydawca treści Wydawca treści

Certyfikat FSC

Posiadanie przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych we Wrocławiu certyfikatu Forest Stewardship Council jest gwarancją prowadzenia odpowiedzialnej gospodarki leśnej.

Certyfikat FSC został wydany 23 grudnia 2018 r. Certyfikat nosi numer FSC-STD-POL-01-01-2013 i jest ważny (po przeprowadzeniu corocznych audytów okresowych) do 22 grudnia 2023 r.

Certyfikat FSC oznacza, że lasy RDLP Wrocław są zarządzane zgodnie z międzynarodowymi standardami ochrony środowiska, poszanowaniem wartości społecznych miejscowej ludności oraz jednoczesnym zachowaniem równowagi między zasadami ekonomicznego prowadzenia gospodarki leśnej a utrzymaniem trwałości ekosystemów leśnych.

Lasy o szczególnych wartościach przyrodniczych (HCVF)

Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF (High Conservation Value Forests) wyznaczone w Nadleśnictwie Lubin:

HCVF 1. Lasy posiadające globalne, regionalne lub narodowe znaczenie pod względem koncentracji  wartości biologicznych, do których zaliczono:

HCVF 1.1. Obszary chronione:
1.1.1. Lasy w rezerwatach przyrody, przeznaczone wyłącznie do ochrony przyrody, bez kompromisu z potrzebami gospodarki
HCVF 2. Kompleksy leśne odgrywające znaczącą rolę w krajobrazie, w skali krajowej, makroregionalnej lub globalnej.

HCVF 3. Obszary obejmujące rzadkie, ginące lub zagrożone ekosystemy, do których zaliczono:

HCVF 3.2. Ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy (grądy, buczyny, łęgi).

HCVF 4. Lasy pełniące funkcje w sytuacjach krytycznych:

HCVF 4.1. Lasy wodochronne.

HCVF 6. Lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności.

Wykaz drzewostanów HCVF Nadleśnictwa Lubin (wg. kategorii)

Nadleśnictwo Lubin informuje, że ewentualne uwagi odnośnie powołanych "Lasów o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF" należy kierować na adres Nadleśnictwa Lubin (ul. Spółdzielcza 18 ) lub e-mailowo na adres: lubin@wroclaw.lasy.gov.pl.

Mapy lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF) - pobierz 

Monitoring lasów HCVF za rok 2011

Monitoring lasów HCVF za rok 2012

Monitoring lasów HCVF za rok 2013

Monitoring lasów HCVF za rok 2014

Monitoring lasów HCVF za rok 2015

Monitoring lasów HCVF za rok 2016

Monitoring lasów HCVF za rok 2017

Monitoring lasów HCVF za rok 2018

 

Drzewostany reprezentatywne

 

Mapy przeglądowe ekosystemów reprezentatywnych i powierzchni ochronnych

 

Mapa przeglądowa ekosystemów reprezentatywnych Nadleśnictwa Lubin

Mapa przeglądowa powierzchni ochronnych Nadleśnictwa Lubin

Wykazy drzewostanów reprezentatywnych

Wykaz ekosystemów reprezentatywnych Nadleśnictwa Lubin

Wykaz powierzchni ochronnych Nadleśnictwa Lubin

Publikacja wyników monitoringu zmian wybranych wskaźników

1. Zmiany w przyroście

  • Spodziewany bieżący roczny przyrostu miąższości wg gatunków panujących i stref uszkodzenia - tabela
  • Porównanie wskaźników stanów zasobów drzewnych w kolejnych planach urządzenia lasu - tabela


2. Zmiany w odnowieniu lasu

  •   Zbiorcze zestawienie wykonanych prac z zakresu hodowli lasu za ubiegły okres urządzeniowy - tabela
  •  Zbiorcze zestawienie planowanych prac z zakresu hodowli lasu na bieżący okres urządzeniowy - tabela
  •  Wykonanie prac odnowieniowych w okresie ostatnich 10 lat  - wykres


3. Zmiany składu gatunkowego

  •    Zmiany w strukturze gatunkowej drzewostanów za lata 2011-2015 - wykres
  •  Zmiany w strukturze gatunkowej drzewostanów pomiędzy okresami urządzeniowymi - wykres 

 

4. Zmiany struktury wiekowej

  •   Zmiany w strukturze wiekowej drzewostanów za lata 2011-2015 - wykres

  •  Zmiany w strukturze wiekowej drzewostanów pomiędzy okresami urządzeniowymi - wykres

 

5. Zbiór nasion - dane wieloletnie

6. Produkcja sadzonek - dane wieloletnie

7. Pozyskanie choinek - dane wieloletnie

8. Pozyskanie stroiszu - dane wieloletnie

9. Pozyskanie zwierzyny - dane wieloletnie