Lista aktualności Lista aktualności

OFERTA „MATERIAŁY Z DEMONTAŻU OGRODZEŃ UPRAW LEŚNYCH – PRZETARG III 2023”.

Nadleśnictwo Lubin ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na zadanie: „Materiały z demontażu ogrodzeń upraw leśnych – Przetarg III 2023”.

Zn. spr.: ZZ.7331.5.2023.

  1. Opis.

Oferujemy materiały z demontażu ogrodzeń, wg specyfikacji określonej w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Opis szczegółowy:

Grodzenie składa się z siatki leśnej (waga rolki 50 mb – ok. 30 kg), rozpiętej na słupkach co ok. 4 mb, słupki najczęściej dębowe, dodatkowo ogrodzenie może być wzmocnione żerdziami sosnowymi.

Grodzenie może składać się z kilku mniejszych (tzw. gniazda).

Wykonujący zadanie we własnym zakresie demontuje, wskazane przez Nadleśnictwo Lubin, ogrodzenie uprawy leśnej. Materiał pochodzący z rozbiórki: siatka, słupki, żerdzie, staje się własnością wykonującego demontaż.

Do obowiązków pozyskującego materiał z demontażu rozgrodzeń, wyłonionego w drodze niniejszego przetargu, należy w szczególności:

Opłacenie kwoty zadeklarowanej w ofercie za pozyskane materiały (bezpośrednio po rozstrzygnięciu przetargu).

Wywiezienia pozyskanych materiałów z lasu do 31grudnia 2024 r.

Prowadzenie rozbiórki w sposób zaaprobowany przez Nadleśnictwo, tak aby nie spowodować szkód w środowisku.

Warunki szczegółowe zawiera wzór umowy, stanowiący zał. nr 2 do ogłoszenia.

  1. Oferta – sporządzanie, kryteria wyboru.

Każdy oferent może złożyć ofertę na dowolną ilość pakietów (grodzeń), na formularzu załączonym do niniejszego ogłoszenia (zał. nr 3), wypełniając go w sposób czytelny.

Cena wywoławcza za materiały ze 100 m ogrodzenia wynosi 10,00 zł netto (12,30 zł z VAT), wygrywa oferent, który zaproponuje najwyższą cenę.

Oferty należy składać w sekretariacie Nadleśnictwa Lubin do dnia 5 stycznia 2024., w zamkniętych kopertach, z dopiskiem :                                                                                                  „Oferta – materiały z demontażu ogrodzeń upraw leśnych – Przetarg III 2023”.

Koperta powinna być również opatrzona nazwą(ami) i adresem(ami) wykonawcy(ów).

Koperta ( opakowanie ) zawierająca ofertę powinna być zamknięta i zabezpieczona przed otwarciem, bez uszkodzenia, gwarantująca zachowanie poufności jej treści do czasu otwarcia.

Dokumenty sporządzone przez oferenta powinny być podpisane przez osobę(y) uprawnioną(e).

Nadleśnictwo Lubin poinformuje zainteresowane osoby telefonicznie o wynikach przetargu.

Nadleśnictwo ma prawo unieważnić postępowanie na każdym etapie bez podania przyczyn.

Informacji szczegółowych udziela Norbert Wende – nr tel. 697 905 119.

 

 

Nadleśniczy

Marek Nieruchalski