Lista aktualności Lista aktualności

Dotyczy: Budowy kancelarii potrójnej w Leśnictwie Dąbrowa – przetarg II

Lubin, dnia  …...07.2021 r.

 

Zn. spr.: SA.270.82.2020

 

 

 

 

 

 

 

                                          ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowy bez negocjacji p.n. „Budowa kancelarii 3 stanowiskowej w  Leśnictwie Damówka – przeatrg II”

Nazwa Zamawiającego:

Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Nadleśnictwo Lubin

siedziba Nadleśnictwa:

ul. Spółdzielcza 18

59-300 Lubin

 

                  Zamawiający działając na podstawie art. 254 ust. 2 oraz art. 255 ust. 1 ustawy z dnia 11 września  2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 z późn. zm.) zawiadamia, że postępowanie o udzieleniu zamówienia kończy się unieważnieniem ponieważ w przedmiotowym postępowaniu nie złożono żadnej oferty.