Lista aktualności Lista aktualności

Debata publiczna nad projektem planu urządzenia lasu 03.04.2024

Informacja o rozpoczęciu debaty publicznej do projektu planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Lubin

Realizując postanowienia ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wprowadzającej obowiązek przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla planów urządzenia lasu oraz działając na podstawie zapisów Zarządzenia nr 116 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 14 grudnia 2023 w sprawie Instrukcji urządzania lasu, informujemy o rozpoczęciu debaty publicznej do projektu planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Lubin, której pierwszym elementem jest przedstawienie oraz uzupełnienie założeń do projektu planu urządzenia lasu.

Celem przedstawienia oraz uzupełnienia wyżej wymienionych założeń przewiduje się zwołanie narady urządzeniowej (NU), w sali konferencyjnej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu przy ulicy Grunwaldzkiej 90, w dniu 03 kwietnia 2024 roku o godzinie 10:00.

W obradach może wziąć udział każdy.

W obradach NU będzie można również uczestniczyć zdalnie, poprzez wideokonferencję. Osoby zainteresowane uczestnictwem w NU w tym trybie proszone są o przekazanie swojego imienia i nazwiska, adresu mailowego, nazwy instytucji jaką reprezentują, na adres kamil.blonski@wroclaw.lasy.gov.pl w terminie do 02 kwietnia 2024 roku. Powyższe dane zostaną wykorzystane do sporządzenia listy uczestników NU, natomiast na wskazane adresy mailowe zostanie odpowiednio wcześniej przesłany link do wideokonferencji.