Lista aktualności Lista aktualności

Nadleśnictwo Lubin jest zainteresowane zakupem lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia.

Właścicieli gruntów, zainteresowanych zbyciem nieruchomości, prosimy o złożenie stosownej oferty do Nadleśnictwa Lubin (osobiście, pocztą elektroniczną lub pocztą tradycyjną),

Na stronie https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy można sprawdzić czy Państwa grunt znajduje się w zasięgu administracyjnym, naszego nadleśnictwa.

Dla ułatwienia udostępniamy poniżej do pobrania proponowany wzór takiej oferty
z minimum informacji, które na tym etapie są nam potrzebne.

 

Państwa wniosek zostanie rozpatrzony, na tym etapie analizujemy formalnoprawne aspekty możliwości nabycia gruntu. Oceniamy też celowość nabycia nieruchomości w kontekście przydatności gruntu dla prowadzenia gospodarki leśnej. Powyższą ocenę wykonamy w oparciu o dane z wniosku.

Stan własności nieruchomości, jej obciążenia i inne dane ocenimy według danych zawartych w Elektronicznej Księdze Wieczystej na https://ekw.ms.gov.pl. Proszę upewnić się, że dane tam przedstawione są aktualne.

Jeśli zajdzie taka potrzeba poprosimy właściciela o uzupełnienie dokumentacji.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku zwrócimy się do wnioskodawcy o udostępnienie kolejnych dokumentów niezbędnych do dalszego procedowania:

  1. aktualny wypis z ewidencji gruntów,
  2. aktualny wyrys z mapy ewidencyjnej,
  3. aktualne zaświadczenie z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
  4. złożenie oświadczenia o pokryciu kosztów sporządzenia wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego w razie wycofania się zbywcy z transakcji po zleceniu tej wyceny przez nadleśnictwo.

Po skompletowaniu dokumentacji zwrócimy się z wnioskiem o zgodę na zakup do Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.

Nabycie nieruchomości może dojść do skutku po uzyskaniu przez nadleśniczego stosownej zgody Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.

W dalszej kolejności nadleśnictwo zleca wycenę nieruchomości – cena nabycia nie może być wyższa niż wartość wynikająca z wyceny.

Po uzgodnieniu ceny sprzedaży następuje finalizacja transakcji u notariusza.

 Osoby zainteresowane sprzedażą lasu chcące uzyskać dodatkowe informacje zapraszamy do kontaktu – 76 841 23 00 lub lubin@wroclaw.lasy.gov.pl

 

Więcej informacji: https://www.lasy.gov.pl/pl/informacje/aktualnosci/beda-nowe-lasy-kupujemy-tereny-pod-zalesianie

Materiały do pobrania:

1. Oferta sprzedaży gruntu - wzór